Aktuální projekty ESIF

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

 

 V současnosti Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) realizuje tři Individuální projekty systémové:

  • „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“ (zkráceně SRP) - Hlavním cílem projektu je zlepšit strategické řízení a plánování, kterého chceme dosáhnout 1) rozvojem pedagogického vedení (leadershipu) ve školách, 2) metodickým vedením příjemců IPo pro tvorbu místních akčních plánů a 3) podporou vzájemné spolupráce mezi příjemci.
  • „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ (zkráceně APIV B) - Hlavním cílem projektu je posílit u pedagogických pracovníků kompetence, které jsou zapotřebí k úspěšnému zvládnutí společného vzdělávání žáků.
  • „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (zkráceně SYPO) - Hlavním cílem projektu je vytvoření systému ucelené podpory profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik.

Dále NIDV realizuje jeden projekt individuální:

  • „Propojování formální a neformálního vzdělávání včetně zájmového“ (zkráceně FNV) Cílem projektu je podpořit kolegiální spolupráci mezi pedagogy a pracovníky v zájmovém a neformálním vzdělávání, kteří se budou vzájemně chápat jako partneři při rozvíjení klíčových kompetencí žáků a budou se společně podílet naplánování a realizaci vzdělávacích aktivit.

Všechny projekty NIDV jsou realizovány v rámci Prioritní osy 3. Tato prioritní osa je zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Nabídka pracovních příležitostí v projektu zde.

Projekty, které Národní institut pro další vzdělávání realizoval v programovém období 2007–2013 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) naleznete zde

... Číst dál