Máme první analýzy rozvojových potřeb škol

Projekt SRP je díky své činnosti v každodenním kontaktu s vámi, tedy nejen s řediteli, ale i s širším vedením mateřských, základních, středních i vyšších odborných škol. Pracovníci aktivity Evaluace nezahálejí a v terénu mezi cílovou skupinou zjišťují, nakolik jsou aktivity projektu účinné. V tomto článku bychom vás rádi seznámili se syntézou, která souhrnně zachycuje průběh a dílčí výsledky aktivity Individuální pomoc na podpořených školách.

V rámci této aktivity intenzivně spolupracujeme s vybranými školami, abychom zlepšili jejich strategický management. S jakými problémy se tedy zapojené školy potýkají a s čím jim projekt (a hlavně naši konzultanti) nejčastěji pomáhají?

Nesnadným úkolem evaluačního týmu bylo zachytit stav škol v oblasti strategického řízení a plánování před vstupem do projektu. Analýzu stavu škol prováděli konzultanti rozvoje školy půl roku. Intenzivně přitom spolupracovali s vybranými řediteli či širším vedením škol. Dělo se tak na základě připravených metodik.

Oblasti hodnocení se týkaly koncepce a rámce školy a pedagogického vedení školy podle inspekční metodiky Kvalitní škola. Dalším úkolem zapojených škol pak bylo na základě zjištění vytvořit dokument s názvem Analýza výchozího stavu. Tato analýza je výstupem prvotní fáze podpory, během níž se ředitelé společně s našimi konzultanty zamýšleli nad tím, jak na tom daná škola je a jaký bude její nový strategický plán. 

Základní zjištění analýz

Vzhledem k povaze vzorku škol (pouze 17 škol a poměrně nízká homogenita, jednalo se o MŠ, ZŠ i SŠ) lze výsledky zobecnit s významnými limity.

Pozitivním zjištěním je, že naprostá většina dotázaných škol uvádí, že má definovanou jasnou vizi. Pokud ji nemá, alespoň ji hledá nebo připravuje. Stejně tak se ukázalo, že školní vzdělávací plány vycházejí přinejmenším částečně z vize a strategie školy. Problematika strategického plánování není tedy pro školy nové téma, což bylo pro pracovníky projektu příjemné zjištění.

Zpracování rozvojového plánu, které nyní všechny školy zapojené do projektu SRP v rámci aktivity Individuální pomoc čeká, by tedy nemělo představovat problém. Na druhou stranu se ukázalo, že pro většinu škol je složitá implementace, respektive naplňování strategických cílů, a to zejména v rovině každodenního řízení školy.

Uvedený stav se projevuje především v nedostatečném řízení pedagogického sboru (vymezení odpovědností, způsob komunikace a přenosu informací atd.) a ve vztazích uvnitř pedagogického kolektivu. To se celkově negativně promítá do klimatu a kultury školy.

Největší problémy sledovaných škol tedy v souhrnu spočívají v častých změnách ve vedení a interpersonálních vztazích. Školy se potýkají s nedostatečnými finančními zdroji a se specifickými aspekty vycházejícími z individuálních situací. Mnohdy na kvalitu strategického řízení škol dopadají vnější faktory, které lze z pohledu projektu obtížně řešit či málo ovlivnit.

Školy například trápí nezájem absolventů pedagogických fakult. Diskutabilní je však podle ředitelů i jejich kvalita. V důsledku toho bojují školská zařízení se  stárnutím pedagogického sboru a přílišnou feminizací.

V další fázi podpory se za pomoci expertů projektu (konzultantů rozvoje školy, koučů či mentorů a vzdělávání ušitého na míru každému ze školských zařízení) bude řešit řada témat. Ta souvisejí nejen s řídicími procesy, nastavením kontrolních systémů, aktualizací dokumentů, posílením mezilidských vztahů a vzájemné podpory vyučujících, ale také s komunikací, respektive tvorbou marketingových strategií. Opomenuta nezůstane ani image školy či systematizace plánování.

Vytyčených cílů je mnoho a k jejich naplnění vede nesnadná cesta. Pevně věřím, že mnohá doporučení z evaluačních šetření pomohou jak zaměstnancům projektu, tak především samotným školám. Vždyť pracovníci projektu SRP jsou tady pro ně!

Autor: Adam Spálenský