Odbornice projektu Petra Počtová:

Šablony II skvěle reflektují předchozí zkušenosti

Řídicí orgán operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO OP VVV) zveřejnil na konci února 2018 výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. Ta je, jak známo, kromě mateřských a základních škol určena nově také školním družinám, školním klubům, základním uměleckým školám a střediskům volného času. V rozhovoru s odbornicí projektu Petrou Počtovou jsme se věnovali mimo jiné charakteru podpory, kterou příjemcům náš projekt poskytuje.

Nakolik se Šablony II liší od Šablon I, ať už rozsahem, administrativní náročností či novými možnostmi pro příjemce?

V celkovém pohledu je možné mluvit o úpravě Šablon II na základě zkušeností žadatelů a příjemců podpory. Kromě úpravy okruhu cílové skupiny se uskutečnily změny v oblasti potřeb, když se nabídka aktivit rozšířila o nové typy, a to o podporu informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání, projektové dny ve škole i mimo školu i o komunitně zaměřené aktivity. Zde se skvěle odrazily potřeby území ukotvené v Místních akčních plánech rozvoje vzdělávání (MAP). U jiných aktivit došlo ke změně podmínek, což vede k flexibilnějším a komfortnějším způsobům realizace.

Mají žadatelé o projekty v rámci Šablon II, kteří mají zkušenosti z předešlých Šablon I, odlišnou pozici oproti žadatelům bez předchozích zkušeností?

Příjemci podpory Šablon I mají výhodu vlastní zkušenosti s přípravou, vedením a řízením projektu. To je jistě předností. Přesto i těmto zkušenějším žadatelům doporučuji, aby se podrobně seznámili s pravidly podpory Šablon II a zaměřili se právě na rozdíly v obou projektech.

Co byste doporučila žadatelům, kteří žádají o podporu vůbec poprvé?

Zvláště v případě základních uměleckých škol a středisek volného času je nutné se podrobně a pečlivě seznámit s principy projektu, u školních družin a školních klubů se jistě přenese dobrá zkušenost ze základních škol. U mateřských a základních škol, které nežádaly v Šablonách I, jsou určitě motivací předávané poznatky ostatních škol v regionu. Nelze tedy vůbec mluvit o odlišných pozicích. Navíc metodická podpora projektu Šablon II je obohacena o zkušenosti a náměty od příjemců Šablon I.

Experti projektu SRP připravili k Šablonám II metodickou podporu pro bližší seznámení žadatelů se specifiky těchto projektů. Můžete ji přiblížit a vysvětlit, jaké informace mohou účastníci očekávat a v čem konkrétně jim mohou pomoci?

NIDV připravil na krajských pracovištích pro žadatele a příjemce komplexní metodickou podporu – semináře, které se zaměřují jak na obecné informace o podpoře, tak na představení nabídky aktivit řízení projektu. Odborníci center podpory poskytují individuální i hromadné konzultace k jednotlivým problematikám projektu. 

Tím ale metodická podpora nekončí. Cílová skupina má možnost dozvědět se užitečné informace také z četných dokumentů.

Ano, k dispozici je i podpora na webu v nové sekci Šablony II, kde jsou zveřejněny všechny dokumenty k přípravě a realizaci projektu, dále pak  samostatná sekce FAQ dotazů, které odrážejí reálné příklady z praxe. V neposlední řadě je to vydání Inspiromatu č. 11 s názvem Příklady dobré praxe realizace šablon.

Jak mohou příjemci jednoduše zjistit, na co mohou a na co naopak nemohou využít finanční prostředky ze Šablon II?

Problematika finančního řízení projektu je podrobně popsána v dokumentech výzev, je tedy dostupná na webu MŠMT nebo v sekci Šablony II na webu NIDV, zvláště pak v příloze č. 3, nazvané Přehled šablon a jejich věcný výklad. Tam je mj. u každé šablony aktivity i příklad, jak konkrétně využít finanční prostředky a dosáhnout úspěšné realizace aktivity. Praktické zkušenosti příjemců a konkrétní situace se odrážejí také v odpovědích na často kladené dotazy (FAQ) nebo v Inspiromatu č. 11 Příklady dobré praxe realizace šablon.

Jak byste zhodnotila význam Šablon II při podpoře modernizace škol ve smyslu technologického vybavení? 

Projekt Šablon II je jistě dobrou příležitostí pro splnění potřeb školy v oblasti technologického vybavení. Materiální vybavení nejen IT technologiemi, ale i ostatními didaktickými pomůckami, vnímáme jako prostředek pro dosažení cíle definovaných aktivit. Hlavním cílem je aktivní využívání pomůcek v učebním procesu, a to napříč aktivitami projektu, napříč vzdělávacím procesem. Je na zvážení školy, jaké vybavení a pomůcky a v jakém rozsahu se pořídí. Není nastaveno žádné omezení. Jediná výjimka se týká šablony s názvem Využití ICT ve výuce, kdy je podmínkou nákup konkrétního počtu mobilních zařízení. Vždy je nutné respektovat, že finanční prostředky v projektech Šablon II jsou poskytovány jako neinvestiční.

Mgr. Petra Počtová

Tři roky pracovala pro Národní institut dalšího vzdělávání v projektu EU Peníze základním školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Vedla také semináře pro žadatele a příjemce podpory. Později působila i jako hlavní garant projektu. V současné době spolupracuje s NIDV jako odborná konzultantka a lektorka projektu Šablony I pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ a Šablony II pro MŠ, ZŠ, SVČ, ZUŠ, ŠK a ŠD. Pracuje také jako externí konzultantka v oblasti personalistiky, lidských zdrojů, vzdělávání dospělých, projektového řízení a dotačních příležitostí.

Autorka: Jolana Čuprová