Další podporu učitelům a vedení škol přinese projekt SYPO

Tým odborníků z Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) připravil pro pedagogy a management škol nový projekt – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO). Projekt cílí zejména na aktivní pedagogy se zájmem o obor a vlastní profesní rozvoj. Pro ředitele a zástupce připravuje tzv. Stálou konferenci ředitelů, pro učitele tzv. Metodické kabinety.

Stálou konferenci ředitelů budou tvořit ředitelé škol, zástupci ředitelů škol, zřizovatelů, České školní inspekce, zástupci ministerstva školství a odborná veřejnost. Tento „kabinet vedení“ poskytne zájemcům jedinečný prostor pro sdílení zkušeností, znalostí či řešení konkrétních problémů. Ty jsou pro management školy na denním pořádku, a proto jim často nezbývá čas ani kapacita věnovat se strategii a dalšímu rozvoji školy nebo dokonce vlastnímu vzdělávání.

Ředitelé zapojení do projektu SYPO budou moci plně využívat všech výhod projektu. Stálá konference ředitelů jim například poskytne nástroje pro podporu vlastního profesního rozvoje a možnost získat informace inspirující ke zvyšování kvality školy.

Ekvivalentem Stálé konference ředitelů budou tzv. Metodické kabinety pro učitele na národní, krajské a oblastní úrovni. Jako první bude SYPO pilotovat kabinety českého jazyka, matematiky a informačních a komunikačních technologií. V kabinetech se budou učitelé setkávat s kolegy a sdílet poznatky či zkušenosti z praxe nebo čerpat inspiraci pro výuku. Zároveň se budou podílet na rozvoji didaktiky příslušného předmětu. 

Projekt SYPO se dále soustředí na problematiku začínajících učitelů, a to v mateřských, základních i na středních školách. Zaměří se na poskytování účinné podpory, kterou začínající učitelé při příchodu do praxe potřebují a o kterou si často říkají také uvádějící učitelé a vedení školy.

Odborné týmy projektu SYPO v současné době připravují různorodé praktické aktivity, jako jsou například e-learningy, webináře, konference a další, které učitelům a ředitelům umožní výměnu zkušeností a novou profesní inspiraci.

Autorka: Lenka Hanušová