Externí evaluace přinesla dobré zprávy pro SRP

Na přelomu roku 2017 a 2018 probíhalo rozsáhlé hodnocení systémových projektů OP VVV. Pro projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) přineslo dobré zprávy. Z šetření totiž vyplynulo, že cílová skupina, zejména pak oslovení zřizovatelé škol a členové jejich širšího vedení, SRP dobře zná. Část z nich se také aktivně zapojuje do realizace konkrétních aktivit.

Dokument „Evaluace systémových a koncepčních projektů PO 3 OP VVV“, který na základě uvedeného šetření vznikl, vypovídá kromě projektu SRP také o stavu dalších, tedy o Podpoře krajského akčního plánu (P-KAP), Krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání (KAP) a Místních akčních plánech rozvoje vzdělávání (MAP).

Cílem průběžné evaluační zprávy bylo mimo jiné zjistit, jakým způsobem reflektovali respondenti z řad oslovených zřizovatelů, pedagogů a členů vedení škol akci KLIMA, spolupráci krajských a místních akčních plánů, ale také, jaké mají povědomí o konkrétních projektech a jejich aktivitách nebo jak hodnotí přínos jednotlivých projektů pro cílové skupiny.

Dobrou zprávou je poměrně vysoké povědomí o projektu SRP u vedení mateřských a základních škol. Více než 80 % dotázaných uvedlo, že projekt i jeho aktivity zná. V případě vedení středních škol takto odpovědělo kolem tří čtvrtin dotázaných.

U ostatních pedagogů oslovených mateřských a základních škol, kteří se nepodílejí na širším vedení školy, byla zhruba polovina dotázaných obeznámena s projektem, pracovala s výstupy či se zapojovala do realizace konkrétních aktivit. U pedagogů středních škol, kteří nepatří do jejich širšího vedení, pak takto odpověděla bezmála polovina z oslovených.

Mezi šesti stovkami oslovených zřizovatelů mateřských a základních škol se našlo více než 60 %, kteří projekt SRP znají, aktivně využívají jeho podporu či se podílejí na realizaci konkrétních aktivit. To, do jaké míry využívají podpory, kterou jim přinášejí systémové projekty, souvisí s pracovní vytížeností respondentů, velkým objemem informací a jejich přehledností.

Evaluace probíhala formou srovnávací analýzy výstupů na jednotlivých školách a dotazníkového šetření na reprezentativním vzorku respondentů. Ten svojí strukturou odpovídal regionálnímu rozložení škol, přičemž oslovené školy byly vybrány na základě náhodného výběru. Analytický tým oslovil celkem 2447 mateřských a základních škol, 684 středních škol a dále 600 obcí, tedy zřizovatelů mateřských a základních škol.

Autorka: Jolana Čuprová