Ředitelka ZŠ a MŠ Javorník Eva Košíková:

Spolupráci s projektem SRP hodnotím velmi příznivě

Systém intenzivní podpory v oblasti strategického řízení a plánování právě vstupuje do druhého roku svého života. V loňském školním roce se do něj zapojilo celkem osmnáct škol. Společně s konzultanty rozvoje škol vyhodnocovaly svůj stav a definovaly, jakým směrem se mají dále rozvíjet. Jednou ze škol, která má za sebou první rok s projektem SRP, je i Základní a mateřská škola Javorník. Ředitelka školy Eva Košíková se podělila o své zkušenosti s projektem SRP a konzultanty rozvoje škol a shrnula, kam se škola za rok posunula.

Představte nám prosím stručně vaši školu.

Základní a mateřská škola Javorník je malotřídní škola se dvěma třídami a pěti ročníky prvního stupně a s bohatou minulostí. Areál školy se nachází v klidném prostředí v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Děti tak mají mnoho možností trávit čas na čerstvém vzduchu a seznamovat se s krásami přírody a vnímat změny ročních období.

Škola na začátku minulého školního roku navázala spolupráci s odborníky projektu na zavádění strategického řízení. V jaké situaci se tehdy nacházela?

V té době se škola nacházela ve stadiu, kdy spolu ZŠ a MŠ příliš nespolupracovaly, přestože sídlí v jednom objektu. Řešila se a stále se řeší otázka odlivu žáků do 1. třídy základní školy v sousední větší základní škole.

Co podle vás stojí za odlivem žáků?

Určitě nedůvěra rodičů ve výuku ve sloučených ročnících a také nedostatečná propagace školy s vyzdvihnutím pozitiv výuky na malotřídní škole. Chyběla také spolupráce učitelek školy a školky, nemluvě o nedostatečné prezentaci školy už v MŠ, když se rodiče rozhodují o výběru základní školy.

Měla jste se strategickým řízením a plánováním už nějaké zkušenosti?

Nikoliv. Právě pomoc odborníka ze strany NIDV při zpracování strategického plánu školy a akčního plánu školy byla velmi přínosná.

V průběhu prvního roku v systému intenzivní podpory jste ve spolupráci s konzultanty projektu SRP zpracovávali strategický plán rozvoje školy. Dokument určí, zjednodušeně řečeno, silné a slabé stránky vaší školy. Jaké oblasti jsou podle vás nejzásadnější?

Nejzásadnějším přínosem, který očekávám od projektu, je uvést strategický plán do reality, důsledně propojit školu a školku, získávat co možná největší počet žáků pro naši školu. Vše na základě kvalitních vztahů na pracovišti i směrem navenek.

Kdo se podílel na tvorbě strategického plánu rozvoje školy? A kolik času zabralo, než jste jej finalizovali?

Při nástupu do funkce jsem zaměstnancům představila strategický plán, představy o tom, kam by škola měla směřovat. Následně se plán propracovával za vydatné účasti konzultantky rozvoje školy projektu SRP Jarmily Blažkové a zaměstnanců.

Jak hodnotíte podporu od expertů SRP?

Hodnotím ji rozhodně pozitivně. Konzultace s paní Blažkovou jsou velmi přínosné. Mnou i zaměstnanci nastíněnou problematiku vidí z jiného, nestranného úhlu pohledu, což přináší nové nápady a revizi našich názorů a postojů.

Jak podle vás škola v současnosti působí navenek? Pracujete nyní, po vstupu do systému intenzivní podpory, jinak s veřejností, především s rodiči a místní komunitou?

Hodnocení toho, jakým způsobem vidí školu jako celek veřejnost, bych nechala na pozdější dobu. Je před námi ještě spousta práce. Dovolím si ale skromně předpokládat, že jsme v očích rodičů hodnoceni kladně.

Do jaké míry se podle vás dotkl vstup do intenzivní podpory pedagogů u vás ve škole? Změnil se nějak způsob jejich práce či přístup k dalšímu vzdělávání?

Vstup školy do intenzivní podpory ze strany SRP se dotknul pedagogů i provozních zaměstnanců. Je pravda, že někteří zaměstnanci mohou brát projekt jako přítěž. Touha po dalším vzdělávání je u zaměstnanců nicméně prokazatelná.

Základní škola Javorník funguje jako málotřídka. V čem podle vás může být málotřídní způsob výuky pro žáky přínosný?

Ve výuce v malotřídní škole vidí všichni zaměstnanci velký přínos pro žáky. Děti se učí samostatné práci, ohleduplnosti a toleranci. Když je ve třídě nízký počet žáků, mají učitelky možnost více využívat individuální přístup. Všichni žáci se navzájem velmi dobře znají.

Eva Košíková

Na ZŠ a MŠ Javorník působí od roku 1992 jako učitelka MŠ. Deset let zastávala funkci ředitelky mateřské školy, po sloučení základní a mateřské školy v jeden právní subjekt pracovala jako vedoucí učitelka mateřské školy. Od roku 2015 nastoupila do funkce ředitelky ZŠ a MŠ. Řízení organizace považuje za náročnou a odpovědnou práci, která vyžaduje dostatek úsilí i času. To byl ostatně také důvod, proč ji oslovila nabídka NIDV na spolupráci v projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích.

Autoři: Lukáš Pfauser, Jolana Čuprová