Jaká je role SRP v naplňování metodiky rovných příležitostí?

S důležitým metodickým dokumentem, který v uplynulé době vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), pracují odborníci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP). Metodika rovných příležitostí, jak se dokument nazývá, má za úkol vymezit kompetence a činnosti v pracovních skupinách pro rovné příležitosti v místních a krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání (MAP a KAP). Pro jejich tvůrce je závazná.

Role expertů SRP

Pracovníci projektu SRP se v rámci setkání tvůrců MAP věnují metodice rovných příležitostí, diskutují zejména o praktickém naplňování cílů, které metodika klade. Na jejich setkáních se rovněž prezentují a doporučují materiály, jež mohou být užitečným zdrojem informací pro debaty pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Ve spolupráci s projektem APIV B se připravuje další vlna setkání tvůrců MAP na duben a květen, kde se téma rovných příležitostí opět otevře.

Proč metodika vznikla?

Iniciativa vychází z premisy, že ideální je takový vzdělávací systém, který je schopen poskytovat vzdělávací příležitosti všem jedincům. Ukazuje se, že míra rozdílnosti sociálního a ekonomického zázemí jednotlivých žáků, která má logicky vliv na výsledky jejich vzdělávání, se v jednotlivých státech liší.

Česká republika pak podle výsledků mezinárodních šetření trpí vysokou mírou nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Její školství předem rozřazuje žáky do různých typů škol, což silně předurčuje jejich další profesní směřování. Popsaný stav souvisí také s koncentrací žáků ze znevýhodněného prostředí.

Řešení tohoto problému je jedním z klíčových cílů využívání Evropských strukturálních a investičních fondů pro roky 2014–2020. Peníze z EU by měly sloužit přinejmenším ke zmapování a pochopení příčin a důsledků segregace a k tomu, aby se nastavily nejen strategické cíle boje se segregací, ale také metody jejich hodnocení.

Autorka: Věra Dušková