Spustili jsme e-learningový vzdělávací program

V březnu 2018 jsme zahájili distanční vzdělávací program pro širší vedení škol, který zrcadlí prezenční semináře na téma strategického řízení a plánování ve školách. Cílem programu je vést účastníky z řad vedení škol ke zpracování strategického plánu rozvoje školy. Ten je východiskem pro tvorbu školního akčního plánu, umožňujícímu vedení škol kvalifikovaně stanovit potřeby školy ve vazbě na místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP).

Distanční vzdělávání je cestou, jak zapojit do vzdělávání celé širší vedení školy.  Je vhodné i pro školy z menších obcí, v jejichž případě představuje čas strávený dopravou na prezenční seminář často větší zátěž než studium samotné.

Širší vedení škol získá prostřednictvím interaktivního prostředí Moodle informace o praktických metodách a technikách potřebných jak pro analýzu stávajícího stavu školy v jednotlivých oblastech, tak pro zmapování potřeb školy a přístupů k tvorbě samotného strategického plánu. Účastníci distanční i prezenční formy mají příležitost zapojit se také do prezenčního workshopu, kde si mohou vyměnit zkušenosti a získat nové náměty pro další práci.

Při distančním studiu formou e-learningu mají účastníci dva až tři týdny na to, aby prostudovali materiály k danému tématu, absolvovali příslušné aktivity a splnili zadané úkoly. Využívají přitom podporu tutora, který se na danou problematiku specializuje. Mohou si navíc vyměňovat zkušenosti i s ostatními účastníky vzdělávacího programu. Experti seřadili jednotlivá témata tak, aby zúčastnění měli možnost souběžně pracovat na tvorbě strategického plánu rozvoje školy.

Ve školním roce 2017/2018 se konají tři běhy e-learningu. V každé skupině je třicet účastníků. Zájem o distanční vzdělávání předčil naše očekávání a mrzí nás, že jsme nemohli zapojit úplně všechny zájemce. V říjnu letošního roku nicméně spustíme další kurzy.

Na květen a červen 2018 jsme v každém z krajských center podpory naplánovali prezenční workshopy, které jsou již uvedeny v programové nabídce NIDV pod projektem SRP. Účastníci distančního vzdělávání si mohou vybrat místo konání workshopu podle svého bydliště či podle dopravní dostupnosti.

Prezenční i distanční vzdělávání prochází průběžnou evaluací i ze strany účastníků vzdělávání. Zjištění z evaluací využijeme k případné úpravě vzdělávacích programů tak, aby byly v ještě těsnějším souladu se vzdělávacími potřebami širšího vedení škol.

Autorka: Marie Gazdagová

 

Témata e-learningových kurzů

1) Kultura školy

2) Vedení a řízení změny

3) Metody analýzy potřeb školy

4) Tvorba strategického plánu rozvoje školy

5) Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách

6) Hodnocení práce pedagogů

7) Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů

8) Evaluace pokroku školy