SRP poskytuje metodickou podporu k Šablonám II

Řídicí orgán (ŘO) operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO OP VVV) zveřejnil 28. února 2018 výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. Výzva je určena pro všechny mateřské školy (MŠ), základní školy (ZŠ), školní družiny (ŠD), školní kluby (ŠK), základní umělecké školy (ZUŠ) a střediska volného času (SVČ). Odborníci projektu SRP připravili pro žadatele komplexní systém metodické podpory ve všech krajích ČR.

Metodická podpora se zaměřuje hlavně na školy a školská zařízení, která nemají zkušenosti s čerpáním finančních prostředků formou projektů tzv. šablon. Jde především o ZUŠ a SVČ. Pro ně připravili odborníci z projektu SRP nabídku seminářů konaných na všech krajských pracovištích NIDV v době od března do dubna 2018.

Semináře pořádáme zvlášť pro zástupce ZUŠ a zvlášť pro zástupce SVČ. Jejich účelem je seznámit účastníky se specifiky projektů realizovaných formou zjednodušeného vykazování. Dozvědí se, jak připravit projekt nebo jak pracovat s rozpočtem. Zazní základní informace k jednotlivým šablonám aktivit – jaké šablony jsou pro daný typ žadatele určeny, jaké jsou základní podmínky realizace aktivit těchto šablon, co vše je třeba poskytovateli dotace doložit.

Součástí seminářů jsou také informace o monitorovacích indikátorech a dalších aspektech přípravy projektu. V případě zájmu se zástupci ZUŠ a SVČ mohou na semináře hlásit prostřednictvím nabídky vzdělávacích programů na webu NIDV v sekci vzdělávací programy. Přihlásit se lze také u pracovníků příslušného centra podpory projektu SRP v krajích. Kontakty jsou rovněž na internetových stránkách pod záložkou jednotlivých krajských pracovišť.

Odborní poradci center podpory projektu SRP budou pořádat i individuální a hromadné konzultace pro žadatele výzvy Šablony II. S nimi si škola nebo školské zařízení domluví termín i obsah konzultace. Pracovníci projektu SRP v jednotlivých krajích mohou konzultace v případě zájmu provést také přímo v sídle školy či školského zařízení nebo např. pro více škol nebo školských zařízení v jednom místě, mimo krajské pracoviště NIDV.

Oprávněným žadatelům doporučujeme, aby využili možnost individuálních nebo hromadných konzultací i v případě, že už realizují projekty v rámci výzvy Šablony I. Podmínky přípravy a realizace projektů ve výzvě Šablony II se v některých důležitých parametrech od výzvy Šablony I totiž výrazně liší, a proto není vhodné spoléhat na to, že už vše znáte z předchozí doby.

Aby měly školy a školská zařízení snadnější cestu k dokumentům, které souvisejí se Šablonami II, spustili odborníci projektu SRP na webových stránkách projektu novou sekci – Šablony II. Zde jsou na jednom místě přehledně k dispozici všechny dokumenty potřebné k přípravě a realizaci projektu, které zveřejnil a bude zveřejňovat ŘO OP VVV. Další (např. vzory příloh ke zprávám o realizaci projektu) budou postupně přibývat. Samostatnou sekcí pak budou odpovědi na nejčastěji kladené dotazy (FAQ). V nich zveřejňujeme jak dotazy, které účastníci kladli na seminářích a konzultacích, tak otázky, které centrům podpory přicházejí e-mailem.

Na konec března připravujeme také samostatný inspiromat č. 11 s názvem Příklady dobré praxe realizace šablon. V něm zpracujeme jednotlivé typy šablon včetně příkladů možných výdajů, zároveň bychom sem chtěli mimo jiné zahrnout i některá obecná doporučení z praxe.

Na závěr moc děkujeme všem realizačním týmům Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) v jednotlivých krajích, které spolu s odborníky projektu SRP loni pracovaly na analýzách strategických rámců MAP. Výstupem práce byl podklad pro ŘO OP VVV s návrhy na aktivity škol, jež by bylo možné provádět formou šablon. Výzva na Šablony II výstupy analýz reflektuje a dobře je na ní vidět naplňování územní dimenze v OP VVV, tedy příprava výzev na základě identifikovaných potřeb území prostřednictvím MAP. Náročná práce aktérů ve vzdělávání v jednotlivých územích MAP při zpracování strategických rámců MAP se v této výzvě zcela jistě zúročila!

Autorka: Jitka Baťková