Intenzivní podpora je v plném proudu. Do první vlny se zapojilo 18 škol, které spolupracují s  konzultanty rozvoje školy. Celé první školní pololetí ředitelé škol společně s konzultanty vyhodnocovali aktuální stav školy, analyzovali silné a slabé stránky a snažili se identifikovat oblasti, ve kterých se škola může dále rozvíjet. Výstupem jsou tzv. analytické zprávy o rozvojových potřebách škol.

Struktura analýz vychází z modelu „Kvalitní škola“ (ČŠI) a zaměřuje se na analýzu stavu školy dle jejích jednotlivých kritérií. Sledují se následující oblasti:

1. koncepce a rámec školy
2. pedagogické vedení školy
3. kvalita pedagogického sboru
4. výuka
5. vzdělávací výsledky žáků
6. podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti)

Pro nastavení systému intenzivní podpory školám jsou v projektu klíčová hlavně první dvě kritéria. Ta nejvíce postihují témata strategického řízení a plánování ve školách, nicméně i ostatními kritérii se témata prolínají. Metodické pokyny pro analýzu stavu školy pak obsahují otázky, které vedení školy umožní uvědomit si, jak se jednotlivá kritéria ve škole daří naplnit.

Dobrá a metodicky zpracovaná analýza stavu školy je základem pro vytvoření strategického plánu rozvoje školy. Právě jemu se budou ředitelé zapojených škol věnovat pod metodickým vedením konzultantů do konce prvního školního roku intenzivní podpory, to znamená do srpna 2018.

Záměrem spolupráce pro toto období bude definovat strategické cíle rozvoje školy, které již vycházejí z dobré orientace v situaci školy a ze znalosti jejích rozvojových potřeb. Finálním výstupem prvního roku intenzivní podpory bude konkrétní akční plán, ve kterém si vedení školy stanoví kroky a opatření pro naplňování jednotlivých strategických cílů.

Jedním z těchto opatření může být i zapojení do sítě škol učících se navzájem prostřednictvím metody benchlearningu. Pro benchlearning byly v projektu SRP vytvořeny návrhy a postupy upravující jeho využití ve specifickém prostředí škol. Nyní vzniká databáze zapojených škol podpořená elektronickým systémem.

Zájem škol, aktivní spolupráce ředitelů a pozitivní zpětná vazba na dosavadní průběh intenzivní podpory ukazuje, že se daří transformovat představy a plány projektu do skutečnosti. I nadále probíhá živá komunikace se všemi zapojenými školami o tom, jak intenzivní podporu učinit ještě přínosnější.

Školy, které nastoupí v následujících vlnách (září 2018 a září 2019) budou už těžit ze zkušeností z první vlny a získají ještě vybroušenější podporu. Toho bychom však nedosáhli bez konstruktivní spolupráce s řediteli aktuálně zapojených škol a bez obrovské zkušenosti a ochoty ji sdílet ze strany konzultantů rozvoje škol. Za dosavadní spolupráci moc děkujeme a přejeme všem mnoho úspěchů při plnění cílů následujícího pololetí.

Autorka: Vladimíra Chaloupková