Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Všechny aktuální informace naleznete na webu projektu vedemeskolu.npicr.cz.

Individuální projekt systémový Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), pro který se dále používá zkratka SRP, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je nízká míra využívání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze strany ředitelů škol.
 

Existence dlouhodobých a udržitelných strategických vizí a cílů a systematický přístup k hodnocení pedagogů a jejich profesnímu rozvoji přitom dle průzkumů TALIS (Mezinárodní šetření TALIS 2013) a OECD (Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v ČR 2012) vedou ke zlepšení výsledků výuky a zvyšování kvality vzdělávání.

Snahou projektu SRP proto bude ve spolupráci se školami, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky v územích obcí s rozšířenou působností postavit základy pro vznik jednotných postupů pro strategické řízení a plánování ve školách. Současně budou koordinovány strategické vize škol s potřebami a prioritami v územích.

Rozsáhlý projekt, který se rozběhl v březnu 2016, se soustředí na mateřské a základní školy s potenciálem rozvoje v  oblasti strategického řízení a plánování. Vychází z premisy, že je třeba podporovat účast ředitelů a vedení škol v širších formách profesního rozvoje. Proto se projekt SRP nezaměří jen na kurzy a semináře, ale s ohledem na konkrétní podmínky a potřeby škol nabídne pedagogickým pracovníkům účast na individuálních formách profesního rozvoje (koučink, mentoring, supervize nebo benchlearning).

Kromě tolik potřebné práce s pedagogickými pracovníky přímo v  prostředí škol, pomůže projekt SRP i ředitelům, kteří v oblasti školství využívají nebo chtějí využívat evropské dotace ve snaze kultivovat vzdělávací systém. Experti z projektu SRP poskytnou v rámci ustavených krajských Center podpory zájemcům, kteří se chtějí zapojit do výzev v rámci OP VVV, poradenskou a konzultační pomoc. Pomoc se bude vztahovat k výběru výzev a zaměření jednotlivých projektů (např. tzv. šablony).

Ve snaze rozvinout schopnosti strategického řízení a plánování ve školách a v územích bude činnost zabíhat do celé škály oblastí. Kromě již zmíněných Center podpory, kde odborníci Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) poskytnou metodické rady v oblasti strategického řízení ve školách, bude projekt SRP rozvíjet tzv. individuální pomoc ředitelům škol. Nabídne dále vzdělávací aktivity ve formě prezenčních a distančních seminářů, místních konferencí a webinářů pro příjemce IPo Místní akční plány rozvoje vzdělávání nebo informační podporu ve formě znalostní databáze.

... Číst dál