Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Mentorské vedení pro učitele, koučink pro ředitele škol, poradenské a konzultační služby přímo v krajích nebo nabídku dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky i zástupce veřejné správy přináší vybraným školám projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B). 

Doba realizace

 

Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

V rámci projektu bude podpořeno 24 škol v každém kraji, z tohoto počtu absolvuje 12 škol vzdělávací program základní přípravy pedagogických pracovníků a program pro vedení škol. Dalších 12 škol z kraje získá celé portfolio rozšířených vzdělávacích, mentorských a koučovacích služeb a služeb externích odborníků.

V každém kraji vzniknou při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která budou pomáhat školám a školským zařízením, ale i rodičům přímo v regionech.

Cílem projektu APIV B je také zlepšit informovanost veřejnosti v otázkách spojených s inkluzí ve školách. Proto po celé republice proběhne série informačních seminářů. 

Roli průvodce či rádce v oblasti společného vzdělávání bude plnit interaktivní webová aplikace, která v rámci projektu vznikne.

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3

Typ projektu: Individuální projekt systémový

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022

Všechny aktuální informace naleznete na webu projektu www.inkluzevpraxi.cz.

Všeobecné informace

Komunikace s veřejností

Odborně metodické informace

... Číst dál