V průběhu pěti let (2017 – 2022) bude realizační tým pracovat na celkem 12 plánovaných výstupech projektu.

Přehled plánovaných výstupů:

1.    Centra podpory pro společné vzdělávání: V každém kraji bude po dobu 5 let fungovat centrum pomáhající školám a školským zařízením přímo v regionech. Tato centra vzniknou personálním posílením 14 krajských pracovišť NIDV. Díky poradenské a konzultační podpoře ze strany krajských metodiků a konzultantů implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV) budou zástupci škol centra připraveni v praxi uplatnit procesy a nástroje zajišťující společné vzdělávání v podmínkách svých zařízení.

2.    Krajská síť škol a školských zařízení – Síť spolupracujících škol umožní pedagogickým pracovníkům sdílení zkušenosti a příkladů dobré praxe v oblasti společného vzdělávání. V každém kraji se zapojí 24 škol. Z toho 12 škol získá komplexní podporu, 12 základní. Celkem bude podpořeno 336 škol z celé ČR. Podpora se týká 2688 pedagogů (1344 pedagogů ze 168 škol čerpajících komplexní podporu a 1344 pedagogů škol, které projdou základní přípravou), 840 členů vedení škol (336 členů vedení škol čerpajících komplexní podporu a 504 členů vedení škol, které projdou základní přípravou).

3.    Databáze aktérů implementace APIV: Cílem databáze je komplexní a efektivní implementace APIV ve školách a to díky dostupnosti a průběžnému využívání služeb Národního týmu kvalitních lektorů a konzultantů, metodiků DVPP, krajských metodiků pro školská poradenská zařízení, zástupců speciálních pedagogů a psychologů.

4.    Prezenční a distanční vzdělávání pro zástupce cílových skupin: Vedení škol a školských zařízení získá nebo si prohloubí kompetence v oblasti zavádění a řízení procesů nezbytných pro implementaci APIV na své škole. Pedagogičtí pracovníci si zvýší odborné kompetence pro plánování a realizaci výuky v souladu s cíli společného vzdělávání. Zástupci veřejné správy (MŠMT, ČŠI, PŘO, OPŘO) a zástupci zřizovatelů budou schopni aplikovat cíle APIV ve svých agendách.

5.    Vzdělávací program pro členy Národního týmu kvalitních lektorů a konzultantů pro společné (inkluzivní) vzdělávání pro kraje: Členové Národního týmu lektorů a konzultantů rozvinou své lektorské, komunikační a prezentační dovednosti, prohloubí svoje odborné kompetence prostřednictvím sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe a budou tak schopni poskytovat kvalitní a efektivní metodickou podporu.

6.    Proškolení koučové a mentoři: Mentoři a koučové spolupracující se školami zapojenými do krajské sítě škol získají teoretické znalosti a praktické dovednosti vedení individuálních forem podpory ve školách. Celkem projde tímto programem 15 mentorů a koučů.

7.    Individuální podpora profesního rozvoje: Pedagogičtí pracovníci a vedení škol doplní a prohloubí znalosti a dovednosti získané účastí ve vzdělávacích programech o praktické aplikace v prostředí vlastní školy pod vedením mentorů a koučů.

8.    Informační a osvětová kampaň: V rámci osvětové kampaně proběhnou ve všech krajích ČR motivační semináře pro veřejnost, celkem Informace 280 setkání v průběhu 5 let. Informace budou také sdíleny a distribuovány pomocí sociálních sítí a médií. Komunikace bude vedena s ohledem na potřeby jednotlivých cílových skupin, které získají jasné a věcné informace o realizaci APIV. Cílem kampaně je eliminace komunikačního šumu, odstranění informačních bariér, uvědomění si dlouhodobé výhodnosti opatření nastavených v rámci společného vzdělávání. Odborná i široká veřejnost získá základní vhled do problematiky společného vzdělávání, zvýší svou orientaci ve strategických cílech rozvoje vzdělávání formulovaných MŠMT a v procesech, které mají vést k jejich naplnění.  

9.    Informační databáze společného vzdělávání: Zástupci cílových skupin budou disponovat zdarma dostupnými a průběžně aktualizovanými praktickými informacemi o tématech, procesech a opatřeních nezbytných pro implementaci APIV v moderní interaktivní podobě pro počítače a mobilní platformy. Informace budou strukturované s ohledem na potřeby a role jednotlivých aktérů v procesu implementace APIV.

10.  Odborná platforma společného vzdělávání: Této platformy se bude účastnit nejméně 12 členů z řad zástupců MŠMT, NNO, odborných asociací pedagogů, vysokých škol, územně samosprávních celků, zástupců pedagogů a zástupce realizátora tématu A (NÚV). Jejím cílem je průběžně sledovat a vyhodnocovat naplňování cílů a opatření APIV z hlediska jeho efektivity. MŠMT bude díky činnosti platformy disponovat zpětnou vazbou a informacemi o implementaci APIV v letech 2016–2018 a získá doporučení pro revizi APIV pro roky 2019–2020.

11.  Zpracované analýzy a evaluace plnění APIV: Tyto analýzy budou využity k cílené podpoře implementace APIV na úrovni škol a dalších aktérů společného vzdělávání a při dlouhodobém řízení školy nebo školského zařízení.

12.  Systém evaluace produktů projektu: Všechny produkty projektu procházejí průběžným hodnocením kvality, což zajistí jejich maximální přínos pro cílové skupiny a naplnění cílů a účelu projektu.