Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost.

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3

Typ projektu: Individuální projekt systémový

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01 – Metodicko-koordinační sítě: V každém kraji vznikne při Centrech podpory IPs SRP Centrum podpory pro společné vzdělávání pomáhající školám a školským zařízením přímo v regionu. Centra budou všem zájemcům z řad pedagogů, včetně vedení škol, poskytovat poradenské, konzultační a vzdělávací služby při zavádění společného vzdělávání.

KA02 – Vzdělávání: Cílovým skupinám pedagogických pracovníků budou nabídnuty vzdělávací programy vytvořené a pilotně ověřené realizátorem tématu A Národním ústavem pro vzdělávání. Jejich absolvováním dojde u účastníků k prohloubení odborné kvalifikace.

KA03 – Veřejnost: Za účelem zvýšení podpory společnému vzdělávání mezi odbornou a širokou veřejností bude připravena a realizována osvětová a informační kampaň. Hlavní těžiště bude spočívat v tzv. motivačních seminářích, které budou organizovány ve všech krajích ČR. Bude vytvořena elektronická interaktivní databáze strukturovaná dle tematických celků, která bude volně ke stažení do PC a mobilních platforem.

KA04 – Evaluace: Průběžné vyhodnocování a revizi implementace APIV bude zajišťovat odborná platforma společného vzdělávání. V rámci aktivity bude probíhat hodnocení kvality všech produktů vytvářených projektem, které zajistí evaluační pracovníci.

KA05 - Spolupráce: Pro zajištění efektivní podpory cílových skupin a koordinaci projektových aktivit bude probíhat úzká spolupráce realizačních týmů IPs a IPo v PO3, případně dalších PO. Mezi projekty bude docházet k výměně zkušeností se společným vzděláváním a koordinace aktivit a výstupů projektů na platformě odborného panelu.

KA06 – Řízení projektu: Účelem této aktivity je zajistit kvalitní řízení a dokumentování procesů projektu v souladu s pravidly OPVVV a metodikou PRINCE2.