Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

7. 4a - Systémový rámec celoživotního učení (Konvergence)

Oblast podpory:

7.4a. 1 - Systémový rámec počátečního vzdělávání

Typ projektu:

Individuální projekt národní

Příjemce:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Partner:

Národní institut pro další vzdělávání, partner s finančním příspěvkem

Doba realizace:

1.9.2012 – 30.4.2014

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem, dosahující podle kategorizace Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) hodnot cca IQ 20 až 49. Jedná se o žáky postižené vývojovou duševní poruchou se sníženou inteligencí, projevující se především snížením poznávacích, řečových a pohybových funkcí a sociálních schopností.

Pro cílovou skupinu je nezbytné zajistit udržení úrovně dosaženého vzdělání z povinné školní docházky v základní škole speciální. Předpokládaný počet žáků celoročně navštěvujících vzdělávací aktivity - kurzy v aktivačních centrech je 540. Plánovaný počet podpořených žáků vychází z tíže či kombinace zdravotního postižení a zajištění bezpečnosti při provozovaných činnostech. Projekt bude pilotně ověřovat nabídku vzdělávacích aktivit v aktivačních centrech pro cílovou skupinu žáků do věku 26 let (v souladu se školským zákonem).

Další přímo podpořenou cílovou skupinou budou vybraní pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci (odborní lektoři aktivačních center), kteří v rámci projektu získají podporu formou odborného vzdělávání včetně studijních opor a metodik. Celkem bude vyškoleno 45 lektorů aktivačních center.

Hlavní cíl:

Projekt nabídne žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem, kteří jsou žáky základních škol speciálních, takovou formu zájmového vzdělávání, která odpovídá specifickým požadavkům na neformální vzdělávání této náročné skupiny.

Cílem projektu je zajistit vznik devíti nových aktivačních center v devíti krajích tak, aby instituce aktivační centrum byla systémově zavedena ve všech krajích ČR. (V pěti krajích byla aktivační centra vytvořena již v projektu IPo, Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol, na který předkládaný projekt volně navazuje a aktivity rozšiřuje třemi novými kurzy s novým obsahem).

Dílčí cíle:

vytvoření inovativního vzdělávacího programu zájmové instituce aktivační centrum při devíti vybraných základních školách speciálních
realizace neformálního vzdělávacího programu v aktivačních centrech
rozšíření sítě aktivačních center v dalších krajích ČR
podpora neformálního vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením
návrh na změnu stávající platné školské legislativy (novela vyhlášky č.108/2005 v platném znění)

Přínos projektu pro cílovou skupinu:

Zásadní přínos pro cílovou skupinu představuje smysluplné naplnění volného času. Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem si sami nedokáží zorganizovat program svého dne. Pravidelná docházka do aktivačního centra omezí pocit osamocenosti ve své rodině, přinese radost z výsledků jednotlivých zvládnutých činností a pohodu ve známém prostředí školy. Nově získané vědomosti a dovednosti přispějí k větší samostatnosti a zvýšení kvality života každého žáka. Spokojený a klidný život je u dané skupiny žáků předpokladem případného úspěšného zapojení do standardních systémů, např. chráněného zaměstnání.

Projekt umožní zájemcům seberealizaci v kurzech aktivačních center v oblasti drobných technických prací, nejrůznějších lidových řemesel a poznávání světa kolem nás formou poznávacích vycházek a výletů.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01- příprava vzdělávacího programu a instruktážní metodiky pro práci lektorů aktivačních center, vydání této odborné publikace v závěru projektu, závěrečná odborná konference:

Vzdělávací program i souběžně připravovaná metodika práce bude vytvořena v základní pracovní verzi. V průběhu projektu bude operativně aktualizovaná podle konkrétních zkušeností z jednotlivých kurzů. Závěrečná verze bude zpracovaná až v závěru projektu. Předpokládá se doplnění o příklady dobré praxe, fotodokumentaci z činnosti v kurzech, seznam použité odborné literatury atd. Cílem projektu je oficiální vydání formou publikace, která bude sloužit dalším potencionálním zájemcům o zřízení aktivačního centra.

Za hlavní výstup projektu je považováno vydání finální verze vzdělávacího programu a instruktážní metodiky v závěru projektu. Publikace bude vycházet z konkrétních praktických zkušeností z činností cílové skupiny. Bude obsahovat vzdělávací program kurzů aktivačního centra a doporučenou metodiku práce s výše uvedenou cílovou skupinou v realizovaných kurzech. Navrženo bude materiální vybavení, nezbytné pomůcky a odborná literatura.

Na závěr projektu se uskuteční závěrečná odborná konference pro 150 účastníků, především pedagogických pracovníků základních škol speciálních včetně zřizovatelů těchto škol, s prezentací vzdělávacího programu, instruktážní metodiky a konkrétních poznatků z činnosti všech tří kurzů.

KA 02- vyškolení lektorů aktivačních center:

Na základě zpracovaného návrhu vzdělávacího programu aktivačních center a metodiky budou vyškoleni všichni lektoři zapojení do činností aktivačních center. Pro každé aktivační centrum bude vyškoleno 5 lektorů. Školení lektorů proběhne vždy v prostorách základních škol speciálních zapojených do projektu. Vyškolení lektoři obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Budou zajišťovat neformální vzdělávací aktivity v kurzech aktivačních center podílet se na pravidelné aktualizaci metodiky kurzů aktivačních center.

Vzdělávací program pro lektory aktivačních center bude v průběhu realizace projektu akreditován.

Po ukončení projektu bude zpracována databáze s kontakty proškolených lektorů, která bude poskytnuta veřejnosti k případným konzultacím ke vzdělávacímu programu nových institucí aktivačních center.

KA 03 - realizace neformálního vzdělávacího programu v aktivačních centrech:

Vzdělávací program jednotlivých aktivačních center bude realizován formou tří nabídkových kurzů v devíti aktivačních centrech nově zřízených při vytypovaných základních školách speciálních.

V každém aktivačním centru budou nabízeny 3 kurzy tohoto zaměření:

 • technické práce, práce s technickými materiály, pěstitelské práce, chovatelské práce
 • lidová řemesla
 • svět kolem nás a orientace v něm.

Přihlášení účastníci budou do aktivačního centra docházet dlouhodobě a pravidelně po celý školní rok, tzn. po dobu 10 měsíců. Po absolvování kurzů za stanovených podmínek obdrží účastníci osvědčení o účasti. Kurzy následujícího školního roku budou obsahově rozšiřující. Každý kurz bude pro účastníky 2-hodinový a bude nabízen 1x týdně, tzn. v každém aktivačním centru proběhnou týdně 3 dvouhodinové kurzy.

Výstupy projektu:

 • vzdělávací program kurzů aktivačního centra
 • instruktážní metodika pro lektory aktivačních center
 • akreditovaný vzdělávací program pro odborné lektory aktivačních center
 • 45 speciálně vyškolených odborných lektorů aktivačních center
 • databáze vyškolených lektorů aktivačních center
 • 540 podpořených žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem, kteří budou dlouhodobě navštěvovat zájmové vzdělávací aktivity v aktivačních centrech
 • činnost 9 aktivačních center
 • odborná metodická publikace (vydaná v nákladu 1000 ks)
 • závěrečný odborný seminář s prezentací zkušeností z aktivačních center
 • návrh legislativní úpravy vyhlášky č. 108/2005 Sb., v platném znění, která by začlenila aktivační centrum mezi školská účelová zařízení a umožnila tím plošné využití v celé ČR
 • realizace pozic lektorů aktivačních center