Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:   7.1
Oblast podpory: 7.1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání
Typ projektu: IP - ostatní
Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání / zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků
Partner: "Etické fórum České republiky, o.s." / partner s finančním příspěvkem
Doba realizace: 3 roky, 1.1.2012 – 31.12.2012
Cílová skupina: žáci ZŠ a žáci nižšího stupně víceletých gymnázií a učitelé doplňujícího vzdělávacího oboru "Etická výchova" (včetně učitelů podílejících se na pilotáži učebnice)
Hlavní cíl: Základním cílem projektu je podpořit implementaci nového doplňujícího vzdělávacího oboru "Etická výchova" do základních škol a víceletých gymnázií, naplnit tak strategický cíl opatření ministryně školství čj.12586/2009-22 ze dne 16. 12. 2009 o zavedení etické výchovy do RVP a naplnit cíle strategie Skupiny pro implementaci etické výchovy (SPIEV) při MŠMT.

Dílčí cíle:

 • Na základě analýzy zpracovat kvalitní učební plány, pro čtyři věkové skupiny žáků čtyřdílnou sadu učebnic, pracovních listů a metodik v tištěné i elektronické formě s využitím zahraničních zkušeností z této oblasti a získat pro sadu učebnic schvalovací doložku MŠMT.
 • Novou sadu učebnic, pilotně ověřit na nejméně 40 školách, pilotáž vyhodnotit, zapracovat připomínky a příklady nejlepší praxe do finální podoby učebnice a metodických textů.
 • Zpracovat učební osnovy pro povinně volitelný předmět EtV podle platného RVP.
 • Oživit výuku žáků o zážitkové formy výuky a podpořit zájem škol zařadit tento důležitý obor do ŠVP.
 • Vytvořit moderní soubor audiovizuálních pomůcek pro výuku EtV.
 • Vytvořit oborový webový portál a zajistit efektivní nástroj pro komunikaci cílových skupin v projektu, kontinuální metodickou podporu zavádění EtV do výuky.
 • Metodickými semináři poskytnout učitelům na školách kvalitní metodickou podporu, konzultace, příklady nejlepší praxe a zajistit pro žáky kvalitní výuku oboru na základních školách a víceletých gymnáziích. Na pracovištích NIDV ve všech 13 krajích zajistit pro veřejnost seznámení se s výstupy projektu.
 • Pomocí výstupů projektu zajistit kvalitní a zajímavou formu výuky tohoto oboru na školách, zlepšit sociální klima ve školách, zvýšit motivaci žáků k prosociálnímu chování a celoživotnímu učení, zlepšovat jejich hodnotové postoje a sekundárně tak přispět k zefektivnění výukového procesu v ostatních vzdělávacích oborech.

Přínos projektu pro cílovou skupinu:

Vytvořením ucelené koncepce výuky, metodiky učebních textů a audiovizuálních interaktivních pomůcek dojde k efektivnějšímu rozvoji sociálních dovedností u žáků, větší systematizaci a propracovanosti vyučovaných témat, což bude mít pozitivní dopad na žáka a jeho orientaci v tématech týkajících se etiky.

Díky audiovizuálním pomůckám, které budou v projektu vytvořeny, dojde ke zvýšení atraktivity a zkvalitnění výuky etické výchovy. Nové pomůcky pomohou žáky lépe motivovat, povedou k jejich lepší koncentraci v hodinách, ke spolupráci s učitelem a budou názorněji žáka směřovat k vlastní životní zkušenosti, kterou bude v hodinách EtV dále reflektovat a zobecňovat pro svůj každodenní život metodou zážitkového vyučování.

Zajištěním žádané metodické podpory učitelů pro výuku etické výchovy skrze učebnici a audiovizuální pomůcky budou posíleny vzdělávací a osobnostní kompetence učitelů, což povede ke kvalitnější výuce etické výchovy, a tím i ke zlepšení klimatu v žákovských skupinách ve třídách i na celé škole.

Zlepšováním sociálního klima na školách dojde nepochybně k zefektivnění vzdělávacího procesu i v jiných předmětech, díky prohloubeným mezilidským vztahům, rozvoji partnerství mezi učitelem a žákem i žáky vzájemně. Projekt jednoznačně přispěje k naplňování strategických cílů v prevenci sociálně-patologických jevů na školách a prevenci šikany mezi cílovou skupinou-žáci.

Cílová skupina-učitelé podílející se na pilotním ověření učebnice navíc získá know-how rozvíjející jejich budoucí kariérní možnosti.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01: Tvorba ucelené řady učebnic EtV

V rámci KA vznikne ucelená řada učebnic etické výchovy sestávající z učebnic, prac. listů a metodických příruček. Budou vycházet ze závazného kurikula doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova a moderních principů pro tvorbu učebnic. Autoři nových učebnic EtV budou zkušení pedagogové absolventi 4 semestrálního kurzu EtV (250 h. DVPP).

Autoři učebnic získají rozsáhlou, pravidelnou, písemnou zpět. vazbu z nejméně 40 pilotních škol ČR od 86 pilotních učitelů, kteří kompletní řadu učebnic ověří v pravidelné výuce se žáky. Autoři budou svou práci v rámci KA 1 konzultovat také se slovenskými autory učebnic EtV, kde byly obdobné publikace již zpracovány a nyní slouží při edukaci žáků. Bude zažádáno o doložku MŠMT pro novou ucelenou řadu učebnic EtV.

KA 02:   Pilotní ověření učebnic, pracovních sešitů a metodik EtV

Pilotní ověření nové učebnice EtV proběhne na 48 školách. Realizaci řeší manažer KA2 a krajští manažeři, odborně pilotáž garantují lektoři EtV (vybraní Etickým fórem ČR, o.s.). Vlastní

pilotní ověření učebnic provedou ve 13 krajích ČR pilotní učitelé (86) v průběhu školního roku 2012/2013.

Žáci absolvují 36 pilotních aktivit se svými učiteli dle nových učebnic EtV. Každá třída ověří jednu ze čtyř ucelených řad (učebnice, prac. listy, metodika). Dva krát v 13 krajích proběhne pilotážní workshop kde si "krajský pilotní tým" vzájemně si poskytne zpět. vazbu a vyladí aktuální metodiku pilotáže dle připomínek autorů učebnic a manažera KA2.

Po skončení pilotáže bude zpracována závěrečná zpráva z monitoringu pilotáže (manažer KA2 autorům učebnice) a  zpracováno 20 příkladů dobré praxe do finální podoby do metodik a na web.

KA 03: Vzorové zpracování učební osnovy EtV

V rámci aktivity budou vytvořeny osnovy předmětu v následujících rovinách: didaktické cíle, témata, výstupy, učivo a provázanost s ostatními vzdělávacími oblastmi a průřezovými tématy v rámci RVP ZV. Tento výstup poskytne učitelům etické výchovy (EtV) srozumitelnou, strukturovanou, jednoduchou a prakticky ověřenou základní metodickou podporu pro výuku.

Tvůrci osnov budou zkušení praktičtí pedagogové škol realizujících dlouhodobě EtV (mnozí z nich jsou autoři závazného kurikula pro doplňující vzdělávací obor etická výchova). Tvůrci osnov také působí jako lektoři, kteří vzdělávají učitele etické výchovy v dlouhodobých akreditovaných kurzech.

KA 04:   Tvorba moderních výukových materiálů k EtV

V rámci aktivity budou vytvořeny tři soubory audiovizuálních pomůcek pro výuku etické výchovy.

Obsahovou část zajistí zkušený tvůrce výukových pořadů ve spolupráci s autory učebnice, hlavním odborným metodikem a dalšími odborníky. Každý díl AV pomůcky bude poskytovat materiál pro diskuzi a další práci žáků pokrývající látku daného téma z učebnice EtV. Učitel bude v metodice instruován, jak pomůcku v hodině využít, aby výuka byla atraktivnější pro danou věkovou úroveň žáka.

Dalším výstupem je vytvoření oborového internetového portálu www.etickavychova.cz . Pro období trvání projektu bude internetový portál fungovat jako efektivní nástroj a platforma pro komunikaci.

Po ukončení projektu bude portál www.etickavychova.cz pokračovat nejen jako informační web o etické výchově pro žáky, učitele i širokou veřejnost, ale bude sloužit jako nástroj k evaluaci výstupů projektu, možnosti sdílení příkladů nejlepší praxe a jeho diskusní fórum se může stát se zárodkem pro širší společenskou diskusi o etické výchově.

KA 05: Metodické semináře pro učitele EtV

Klíčová aktivita zajišťuje učitelům EtV podporu prostřednictvím dalšího vzdělávání. Proběhnou tyto workshopy a semináře:

 • 3 semináře zaměřené na informační setkání realizačního týmu a školení lektorů EtV autory učebnic, přípravu pilotáže nových učebnic.
 • 3 semináře pro pilotní učitele zaměřené na vstupní informace k pilotáži učebnic. V 2 a 3 běhu budou semináře obsahovat informace k pilotáži audiovizuální pomůcky a zpracování příkladu dobré praxe.
 • Pro učitele škol, které nebudou zapojeny do pilotáže bude připraveno 26 instruktážních seminářů zaměřených na uvádění vhodných metodických postupů (prezentaci nové audiovizuální pomůcky a nové učebnice) a na prezentaci cílů a výstupů projektu.
 • Lektoři EtV provedou hospitaci vyučovací hodiny u 86 pilotních učitelů za účelem náslechu výuky a metodické zpětné vazby pro pilotního učitele
 • Závěrečná konference (pro 120 účastníků cílové skupiny), bude prezentovat finální podobu nové učebnice, audiovizuální pomůcku a oborový portál, výsledky pilotního ověřování a příklady dobré praxe z výuky (předpokládaný termín: říjen 2014).

Výstupy projektu:

Budou vytvořeny tyto inovované produkty:

 • 3 díly učebnice EtV pro žáky 4.-5. třída, 6.-7.třída, 8.-9. třída
 • 4 díly pracovních listů pro žáky 1.-3. třída, 4.-5. třída, 6.-7.třída, 8.-9. třída
 • 4 díly metodiky pro učitele
 • 1krát vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV.
 • 3 soubory audiovizuálních pomůcek pro výuku EtV (3 x 10 dílů pro věkové
 • skupiny 4.-5.třída, 6.-7. třída a 8.-9. třída; součástí bude pokyn pro učitele,
 • jak s pomůckou pracovat v souladu s učebnicí).
 • 1 webový portál www.etickavychova.cz
 • 1 soubor 20 příkladů nejlepší praxe zpracovaných v rámci pilotáže učebnice
 • 1metodika (manuál) pilotního ověřování učebnic. Manuál bude použitelný jako vzor k pilotáži dalších učebnic.
 • 1 manuál pro lektory EtV
 • 1 sborník ze závěrečné konference na CD.

Celkově bude podpořeno projektem 570 pedagogů a osob podílejících se na chodu projektu nebo účastníků vzdělávacích aktivt v rámci projektu (pilotáží učebnice projde cca 1.520 žáků z 86 pilotních tříd ve 13 krajích ČR).