Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií

Content and Language Integrated Learning (dále jen CLIL)

Časové rozmezí realizace projektu: 1.1. 2010 - 31.5. 2011. Projekt se nevztahoval na základní školy a gymnázia hl. města Prahy. Náklady byly hrazeny z ESF a rozpočtu ČR.

Projekt byl zaměřen na podporu výuky formou metody CLIL, která spočívá ve společné výuce předmětu a cizího jazyka, žák se učí cizímu jazyku a obsahu předmětu zároveň. V ČR není metoda CLIL příliš známá a využívaná, ačkoliv přínos této metody pro výuku cizího jazyka je nesporný. Partnerem projektu byl Výzkumný ústav pedagogický v Praze a sdružení metodiků AMATE.

Co znamená CLIL?

Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (CLIL) představuje výuku školního předmětu prostřednictvím jiného jazyka než je jazyk mateřský. Metoda CLIL zahrnuje krátké několikaminutové i delší aktivity v cizím jazyce praktikované v nejazykových předmětech jako je např. zeměpis, dějepis, matematika, tělesná výchova atd. Znalost cizího jazyka v odborných hodinách už není cílem, ale nástrojem pro dosažení dalších cílů, (znalost obsahu, předmětu, učiva, klíčové kompetence) kterým je především znalost obsahu učiva.

Podstatou metody je, že si žák osvojuje nové znalosti v „nejazykovém“ předmětu a přitom přichází do styku s cizím jazykem, používá ho a učí se ho. S metodou CLIL může začít učitel na takové úrovni, která odpovídá znalostem žáků v dané třídě, minimální základní znalost jazyka je dostačující. Pokud je učivo obtížné, je možné zvolit postup, kdy jsou základy učiva a důležité pojmy vyloženy nejprve v ČJ a následně učitel může pokračovat s příslušnou aktivitou v cizím jazyce. Použití metody CLIL ve výuce je vhodné pro pedagogy, kteří jsou aprobovaní jazykáři a zároveň vyučují nejazykový předmět, nebo pro učitele, kteří vyučují nejazykové předměty, ale mají znalost cizího jazyka na úrovni B1. Využívání dané metody nevyžaduje účast dvou učitelů v průběhu vyučovací hodiny. Metoda CLIL se může používat jak v předmětu odborném nejazykovém, tak i v předmětu cizího jazyka.

Významným přínosem používání metody CLIL je skutečnost, že žákům vznikne více příležitostí přijímat a zároveň i prakticky používat cizí jazyk. Neučí se tedy cizí jazyk „na potom“, ale mohou ho ihned použít. Žáci pracují v cizím jazyce usilovněji a snaží se porozumět. V neposlední řadě tímto způsobem roste postupně žákům sebevědomí při používání cizího jazyka, protože si v reálných situacích během vyučovací hodiny procvičují aktivní mluvení a porozumění v cizím jazyce.

Hlavní aktivity projektu a cílové skupiny:

Nejdůležitější aktivitou bylo proškolení pedagogů, kteří již využívají metodu CLIL nebo plánují její využití ve svých školách. Vzdělávací program v délce 40 vyučovacích hodin byl rozvržen do čtyř modulů.  Školení pedagogů probíhalo od května 2010 do ledna 2011, proškoleno bylo celkem 477 osob. Vzdělávacího programu se zúčastnili pedagogové, kteří vyučují AJ, NJ nebo FrJ a odborný nejazykový předmět (podmínkou je minimální znalost cizího jazyka na úrovni B 1) na 2. stupni základních škol a na nižším stupni víceletých gymnázií. Na základě zájmu pedagogů jsme otevřeli 34 skupin -30 skupin AJ, 3 skupiny NJ a 1 skupinu FrJ.  Účastníci vzdělávacího programu oceňovali především propojení teorie s praktickými ukázkami výuky metodou CLIL. 

Druhá aktivita projektu spočívala ve vytvoření metodické příručky pro pedagogy obsahující praktické náměty metody CLIL vyzkoušené v podmínkách našich škol a ukázky vyučovacích hodin realizované touto metodou. Metodická příručka byla následně distribuována na všechny školy v ČR v podobě CD na jaře v roce 2011. Metodickou příručku si můžete zobrazit na http://clil.nidv.cz

Součástí dalších aktivit projektu bylo uspořádání úvodní konference 17.3.2010 k zahájení realizace projektu. Na závěr projektu v dubnu 2011 byly realizovány 2 závěrečné konference v Plzni a Olomouci, na které byli přizváni odborníci na metodu CLIL, zastupitelé nakladatelství produkující pomůcky a učebnice k této metodě, dále účastníci školení projektu a pedagogové, kteří se chtěli o dané metodě dozvědět více. V rámci konference byly uspořádány zajímavé workshopy pro účastníky.

V rámci projektu CLIL jsme pracovali na rozšíření informací o méně známé vyučovací metodě mezi pedagogickou veřejnost a snažili jsme se metodicky podpořit pedagogy, kteří mají zájem obohatit svou výuku, motivovat své žáky a poskytnout jim více možností k používání cizího jazyka v reálných situacích.