Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Typ projektu: Individuální projekt ostatní
Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání
Partner: Základní a střední školy, partner s finanční účastí 
Doba realizace: prosinec 2014 – červenec 2015
Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci na základních a středních školách.

Hlavní cíl:

Hlavním cílem projektu je zvýšení digitálních kompetencí řídících a pedagogických pracovníků prostřednictvím DVPP v souladu se strategií digitálního vzdělávání MŠMT v souladu se strategií digitálního vzdělávání s některými prvky Profil Škola21 a modelu TCPK (Technological,Pedagogical, Content Knowledge).

Dílčí cíle:

 1. Vznik kompaktního celorepublikového, odborně i metodicky vybaveného týmu mentorů a lektorů, kteří budou k dispozici všem školám v regionu.
 2. Vytvoření online podpory akreditovaných vzdělávacích programů s metodickými oporami pro využívání mobilních dotykových zařízení ve vzdělávání.
 3. Vytvoření online uživatelské podpory pro řídící i pedagogické pracovníky škol na bázi celorepublikové konzultační sítě.
 4. Zapojení řídících pracovníků vybraných škol do komplexní evaluace rozvoje služeb ICT pomocí profilu Škola21.
 5. Příprava pedagogických pracovníků na bezpečné využívání online cloudových služeb ve výuce.
 6. Příprava pedagogických pracovníků na praktické využívání mobilních zařízení v přímé výuce s využitím sdílených dat.
 7. Nastartování pravidelné evaluace profesního růstu pedagogických pracovníků v používání digitálních dat, metod práce i digitálních technologií a to z pohledu přínosu pro vlastní osobu, pro školu a pro žáka.
 8. Podpora 30% ZŠ s počtem žáků do 200

Přínos projektu pro cílovou skupinu:

Pedagogickým pracovníkům budou předány informace týkající se např. veřejných zakázek, evaluačních nástrojů, bezpečnosti v online prostředí, autorského práva a dalších. Předpokládá se, že tak dojde ke zvýšení kvalifikace a informovanosti v těchto tematických oblastech. Kromě teoretických poznatků budou pedagogové rozvíjet také své praktické dovednosti ve vztahu k použití moderních komunikačních technologií ve výuce.

Pro cílovou skupinu bude dále vytvořeno 10 vzdělávacích programů na podporu řídících pracovníků škol a pedagogů s odborným i didaktickým obsahem. Programy budou zaměřeny na využívání mobilních zařízení ve výuce.

Výstupem projektu bude praktický sborník, který bude obsahovat nejen materiály, které byly prezentovány na seminářích, ale také další poznatky od jednotlivých účastníků projektu.

Významným přínosem bude také zajištění metodické odborné podpory při nákupu mobilních zařízení (notebooků, tabletů) a softwarů školou.

Klíčové aktivity projektu:

KA1: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce

Tato aktivita se prolíná celým projektem. Jedná se o formu podpory pro všechny řídící i pedagogické pracovníky zapojené do projektu.

Před vlastními aktivitami s pedagogickými a řídícími pracovníky vytvoří autoři a tvůrci e-learningu obsah jednotlivých kurzů ve stávajícím technologickém zázemí NIDV s e-learningovým systémem. 

Dále proběhne profesní příprava mentorů a tutorů e-learningových kurzů v rozsahu po 8 h ve dvou bězích (Čechy a Morava). 

Na každé partnerské škole bude působit jeden mentor po celou dobu realizace projektu. Bude úzce spolupracovat se zapojenými pracovníky školy, především se školním koordinátorem projektu a také s lektory a tutory.

Podaktivita 1.1: Vzdělávání ředitelů a rozvoj služeb ICT z pohledu vedení školy (28 h prezenčně + 16 h distančně) na řídícího pracovníka partnerské školy

Uskuteční se vzdělávání ředitelů, koordinátorů a budoucích ICT metodiků v oblasti zadávání veřejných zakázek, využívání sdílených uložišť na cloudových řešeních s respektováním legislativy autorského práva, ochrany osobních údajů a rozvoje školy dle nové strategie digitálního vzdělávání s využitím nástroje profil Škola21. Bude následovat monitoring aktuálního stavu využívání ICT služeb na každé škole, který provede mentor s řídícími pracovníky. Dále bude vytvořena Struktura interního dokumentu Bezpečnostní a informační politika školy a v neposlední řadě vedení školy připraví zadávací dokumentaci veřejné zakázky na nákup HW a SW.

Podaktivita 1.2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy (15 h práce jednoho PP s mentorem + 15 h distančně) na řídícího pracovníka školy

Mentor spolu se zapojenými pedagogy zmapuje aktuální situaci na jednotlivých školách a vytvoří přehled metod práce PP s ICT, mapu používaných výukových zdrojů a jejich evaluace a přehled nástrojů ICT, které jsou ve výuce používány.

Podaktivita 1.3: Role metodika ICT ve škole (16 h prezenčně + 16 h distančně) na ICT metodika partnerské školy

Mentor na základě výstupů z Podaktivity A1 a A2 připraví pro lektory podklady pro rozsah vzdělávání metodiků ICT dle standardů DVPP. Metodik ICT ve škole si po konzultaci s mentorem vybere jedno nosné téma a budou spolu realizovat výstupy dle podmínek školy.

KA2: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky

Před vlastními vzdělávacími aktivitami bude do konce roku 2014 vybudováno týmem expertů NIDV online vzdělávací a komunikační prostředí, které bude obsahovat:

 • LMS
 • Webináře
 • Online úložiště
 • Helpdesk
 • Testovací prostředí výukových aplikací
 • Evaluační modul.

Autoři a tvůrci vytvoří obsah jednotlivých vzdělávacích programů a základy školního vzdělávacího prostředí pro všechny zapojené školy v novém online prostředí. Současně zde budou migrovány e-learningové kurzy z aktivity 1.

Dále proběhne profesní příprava lektorů a tutorů e-learningových kurzů v rozsahu po 8 h ve dvou bězích (Čechy a Morava). 

Lektoři jednotlivých témat budou navazovat na výstupy aktivit KA1.

V této aktivitě bude příjemce systematicky a opakovaně v průběhu jednoho školního roku (2014/15) vzdělávat pedagogické pracovníky. Prezenční vzdělávací aktivity budou probíhat přímo na školách a budou doplněny online podporou.

Podaktivita 2.1: Jak nyní používáme ICT (8 h prezenčně + 6 h distančně) na pedagogického pracovníka partnerské školy

Lektor před školením přebere od mentora výstupy z podaktivit 1.2 a následně připraví ve spolupráci s mentorem a školním koordinátorem mapu používaných výukových zdrojů, nástrojů a služeb ICT a didaktických metod práce ve škole. Vybraní kolegové ze školy představí ukázkové případy využívání ICT ve výuce a vzniknou metodické listy s praktickými ukázkami používaných metod. Významným výstupem bude také sebehodnocení každého PP z pohledu profesního rozvoje ICT kompetencí s návrhem 2-3 cílů osobního rozvoje, které zařadí do vlastního osobního vzdělávacího plánu.

Podaktivita 2.2: Jak budeme používat ICT (8 h prezenčně + 16 h distančně) na pedagogického pracovníka partnerské školy

V této podaktivitě budou PP seznámeni se základy práce s mobilním zařízením, pořízeným z veřejné zakázky, budou vytvářet vlastní výukový materiál, který nasdílí v cloudovém řešení. Ve skupinách účastníci vytvoří společný námět na žákovský projekt ve sdíleném cloudovém prostředí.

Podaktivita 2.3: Jak začleníme ICT do práce učitele ve třídě (5 h prezenčně + 10 h distančně) na pedagogického pracovníka partnerské školy

Na základě stanovených cílů z předchozí podaktivity proběhnou konkrétní případy využívání služeb ICT v jednotlivých fázích výuky dle modelu EUR (evokace, uvědomění si, reflexe). Jednotlivé metody práce s mobilními zařízeními budou realizovány dle vzdělávacích oblastí: přírodovědné předměty, mateřský jazyk, cizí jazyky, společenskovědní předměty, příp. volitelná oblast. Tyto oborové vzdělávací aktivity budou realizovány na jednotlivých školách partnerů v kraji. Dojde k jakési rotaci pedagogů na školách v rámci kraje, což jim umožní seznámit se s prostředím jiných škol.

Hlavní výstupy projektu:

 • 45 podpořených škol
 • 782 proškolených pedagogických pracovníků
 • 70 odborně vyškolených lektorů, tutorů a mentorů
 • 10 akreditovaných vzdělávacích programů
 • závěrečná evaluační zpráva o využívání mobilních zařízení ve výuce