Individuální projekt národní - Koordinátor S1

projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Projekt Koordinátor S1 (Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP) probíhá od 1. 2. 2009 do 31. 10. 2009.

Celkový rozpočet projektu činí 12 250 000,- Kč.

Jeho cílem je realizovat systémové aktivity na národní úrovni s důrazem na kurikulární reformu a kvalitní přípravu vedoucích pracovníků a koordinátorů ŠVP a posílit kompetence pedagogických pracovníků středních odborných škol. V rámci klíčových aktivit projektu bude cílová skupina připravena na tvorbu a zavádění ŠVP v jednotlivých středních odborných školách a středních odborných učilištích. Principy projektu zohledňují cíle středoškolského vzdělávání, organizaci výuky podle potřeb jednotlivých oborů za současného respektování možností studentů a aktuálního vývoje společnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří vedoucí pracovníci středních odborných škol  a koordinátoři tvorby ŠVP na středních odborných školách.

Klíčové aktivity

  1. Setkání školitelů ŠVP
  2. Proškolení vedoucích pracovníků  a koordinátorů tvorby  a realizace ŠVP v SOŠ a SOU
  3. Evaluační aktivity

Příjemcem dotace je MŠMT odb. 27. Partnerem MŠMT s finanční účastí je NIDV a partnerem bez finanční účasti NÚOV.