Certifikace, instruktáže a školení k maturitě (CISKOM)

CISKOM je jedna z aktivit projektu Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky (PRO.MZ), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Národní institut pro další vzdělávání je v tomto projektu partnerem a na dílčí aktivitě CISKOM úzce spolupracuje s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Realizace aktivity je plánována na období srpen 2009 – červen 2011.

Cílem aktivity je vytvořit a udržet kvalitně proškolenou personální infrastrukturu pro zabezpečení školským zákonem předepsaných funkcí (§ 80 školského zákona) nutných pro chod procesů společné části maturitních zkoušek.

V rámci aktivity CISKOM jsou pro potřeby společné části nové maturitní zkoušky školeny následující funkce (cílové skupiny):

  • Školní maturitní komisaři 
  • Zadavatelé
  • Hodnotitelé písemných prací
  • Hodnotitelé ústní zkoušky
  • Zadavatelé PUP MZ a hodnotitelé PUP MZ
  • Ředitelé škol a jejich zástupci

Forma vzdělávání:

V aktivitě CISKOM jsou veškerá školení realizována formou on-line nebo blended learningu (kombinace on-line a prezenčního studia). Tam kde to zákon vyžaduje, je školení ukončeno certifikací.

Organizační informace:

  • Školení probíhají ve všech krajích.
  • Na školení není možné se hlásit, do systému školení jsou účastníci zařazováni na základě nominace, kterou provedl ředitel školy v databázi CERTIS.
  • Informace o školeních Vám poskytne regionální garant NIDV