Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1, výzva č. 53
Typ projektu: IP - ostatní 
Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
Senovážné náměstí 872/25
110 00 Praha 1
IČ: 45768455

Partner: Projekt nemá partnera. 
Doba realizace: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Cílová skupina: Žáci každého věku většinou nevěnují dostatek pozornosti zdravému vývoji, stravě a pohybovým aktivitám. Důvod lze spatřovat v jedinci i ve společnosti. Zaměstnanost rodičů, chybějící odpovídající volnočasové aktivity a neochota dětí k nim tento stav násobí. Současná mládež má sice daleko více příležitostí sportovat a možností zdravě se stravovat, ale snad o to hůř se vybírá správná pohybová aktivita ve správný čas. Orientovat se v zásadách správného stravování není snadné. Zvláště, když děti nemají vždy správný vzor v dospělých (vzpomeňme např. kouření).

V oblasti dopravní bezpečnosti panuje jakási falešná gramotnost všech - přitom znalosti jsou jen kusé, málokdy přesné a často nesprávné. Následky neznalosti bývají fatální. Žáci 1. stupně ZŠ brzy chodí do školy a domů samotní, jezdí hromadnou dopravou, používají jízdní kolo a později mohou i na silnici. Přesto jen někteří z nich, se s tematikou dopravní výchovy setkají jen při ojedinělé návštěvě dopravního hřiště. Víceméně jednorázovou a bez předchozí přípravy i následného využití ve škole. Tato výuka je nedostačující a nemůže naplňovat cíle RVP. Žákům 2. stupně dosud v oblasti DV nebyla věnována žádná pozornost a nemají žádný materiál pro výuku, přestože mnozí v 9. ročníku mohou dosáhnout 15 let a získat řidičské oprávnění. Chybí práce s fakty a etikou. Nejsou seznamováni ani se základní legislativou a osobním dopadem chování jedince.

2. Pedagogové

V obou tématech v oblasti preventivních programů mají nedostatečné podněty, zejména však v předmětu dopravní výchovy se typicky neorientují. Vycházet z vlastních zkušeností nestačí. Obecně v profesním životě nemusejí mít vztah k dopravní tematice či vlastnit řidičské oprávnění. Jejich povědomí o souvislostech dopravní výchovy s ostatními složkami vzdělávání nemusí být komplexní. Stejně tak v tématu zdravého životního stylu. Chybí jim vzdělávací programy a výukové objekty odpovídající novému zařazení v ŠVP ZV. O témata jeví zájem, mají problém se zařazením do ŠVP (zejména DV) a chybějícími pomůckami.

Hlavní cíl: Cílem je podpořit a rozšířit vzdělávání žáků a pedagogů ZŠ v oblasti preventivních programů pro zdravý životní styl a dopravní výchovu.

Dílčí cíle:

  1. zdraví (jako prevence onemocnění těla i ducha) a dopravní výchovu (jako prevence nehod, úrazů a úmrtí v silničním provozu) a jejich implementace do výuky na základě změn v ŠVP ZV. Vytvoření a ověření nového systému výuky, naučit pedagogy vést zážitkové lekce, aplikovat je v praxi a rozšířit do ZŠ regionu Střední Čechy didaktické postupy a materiály v obou oblastech výchov. Přispět k uvědomění si důležitosti prevence a zodpovědnosti vlastního chování. Pečovat o své zdraví a zachovávat pravidla bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu.
  2. Postupně navyšovat přijetí etických hodnot a osvojení si normy chování u cíl. skupin. Pedagogové dokážou používat nové přístupy, postupy a svědomitě uchopit obě témata. Žáci díky projektu dokážou aktivně uplatňovat získané dovednosti a poznatky v reálném životě, a to nejen v tématech projektu. Systém výuky bude ověřován na 32 ZŠ Středočeského kraje a výstupy projektu budou dle posouzení vyhlašovatele rozšířeny do všech ZŠ v kraji, čímž bude zajištěn maximální dopad na CS.
  3. Aktivitami projektu i po jeho ukončení podpořit kurikulární reformu a rozvoj oblastí v počátečním vzdělávání. Zejména rozvojem konkrétních klíčových kompetencí CS, doplněním chybějícího výukového materiálu a programu, zavedením nových postupů, podporou zážitkové pedagogiky, atd.
  4. Podpořit kooperaci ve výuce, partnerství a spolupráci mezi ZŠ, vytvořit prostředí pro výměnu zkušeností.
  5. Rozvíjet informační aktivity, podpořit využití ICT, zvýšit počítačovou gramotnost. Konkrétními činnostmi - záznamy lekcí, tvorba výukových objektů, webových stránek, práce s internetem, moderní komunikace, apod. přimět pedagogy k důvěře v moderní metody, orientovat se v nich a zvolit efektivní cestu vzdělávání a seberealizace.

Přínos projektu pro cílovou skupinu: V rámci strategie celoživotního učení a dosažení všeobecné gramotnosti nabízí projekt v počátečním vzdělávání cílovým skupinám způsoby, jak rozvíjet klíčové kompetence na úroveň, která je připraví na dospělost, pracovní život a bude pevným základem pro další vzdělávání. Jedná se o kompetence pro osobní naplnění, aktivní občanství a sociální soudržnost. Jde o kombinaci znalostí, dovedností a postojů odpovídajících určitému kontextu (rozvoj kompetencí sociálních a občanských). Základním přínosem projektu je zvýšení informovanosti o tom, co prospívá zdraví, o závažných onemocněních, o jejich předcházení a prevenci samotné.

Dále pak zvýšení faktických znalostí z oblasti silničního provozu, bezpečném a ohleduplném chování, prevenci a snížení rizika vzniku a dopadu dopravních nehod.

Budou zasaženy cílové skupiny základních škol zapojených do projektu, ale výstupy tohoto projektu budou zároveň přínosem pro ostatní ZŠ, tzn., že výstupy se rozšíří do celého regionu. Cílové skupiny si uvědomí důležitost prevence a svého chování a jednání v oblastech zdravého životního stylu a dopravní výchovy, naučí se respektovat a eliminovat rizika, zhodnotit situaci a zaujmout odpovídající postoje. Naučí se aplikovat znalosti a dovednosti v praxi. Zároveň ztratí ostych z témat, uvědomí si důležitost jejich postavení, poznají, jak obě výchovy lze efektně a efektivně učit. Projekt povede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k tvořivému řešení problémů, uvážlivému rozhodování, sebeovládání a formulaci názorů a postojů cílové skupiny. Rozvíjí sociální dovednosti, zaměřené na prospěch jiných lidí, společnosti, na samostatné pozorování a hledání vhodných způsobů řešení problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám a schopnost účinné spolupráce. Žadatel ví, že tímto projektem nevyřeší všechny problémy, ale je jeho cílem k tomuto dopomoci. Aktivity a výstupy projektu zvýší kvalitu a efektivitu vzdělávacích systémů, zlepší přípravu pedagogů a podpoří dovednosti pro znalostní společnost.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01: Úkolem této klíčové aktivity je tvorba výukových objektů (metodických a didaktických materiálů) pro obě témata projektu pro práci pedagogů a pedagogických pracovníků a jejich práci s žáky. Aktivita se zaměřuje na naplánování obsahu i organizace seminářů a aktivit ve škole s názvem "Den ve škole". Budou dopracovány vzdělávací programy "Na zdraví" a "Dopravní abeceda" zaměřené na prevenci onemocnění, civilizačních chorob a ochraně zdraví a předcházení nehodám a zranění v silničním provozu. Tyto programy budou podány k akreditaci. Výukové objekty a programy budou vznikat na základě nejnovějších vzdělávacích trendů a s využitím zahraničních zkušeností z této oblasti. Bude zohledněn průzkum stávajících materiálů a zpracována rešerše. Při práci a tvorbě bude využito zkušeností z praxe členů realizačního týmu. Didaktické materiály a výukové objekty budou zpracovány formami zejména zážitkové pedagogiky a projektového vyučování. Na základě pilotáže a zpětné vazby budou výukové objekty inovovány s cílem získat doložku MŠMT. Dále je aktivita zaměřena na specifikaci profilu koordinátorů prevence v oblasti dopravní výchovy a výchovy ke zdravému životnímu stylu, který bude následně pracovat na škole, bude poradenským pracovníkem v rámci projektu a bude předávat své znalosti, dovednosti v rámci příkladů dobré praxe ostatním školám v regionu Střední Čechy. Aktivita je také zaměřena na vytvoření prostředí pro komunikaci, poradenství a předávání odborných znalostí (webové stránky), které bude fungovat pro celou dobu realizace projektu.

KA 02: Úkolem aktivity je ověření metodik a vzdělávacích programů vzniklých v KA 1 a proškolení pedagogů na koordinátory prevence výchovy ke zdraví a dopravní výchovy. Ověření proběhne v 1. modulu s pedagogy 32 ZŠ z projektu a v 2. modulu přímo na ZŠ i se žáky proškolených pedagogů. Aktivita je cíleně zaměřena na žáky a učitele, ovšem s přímým dopadem na žáky 1. a 2. stupně základních škol. Počítá se s potenciálním zásahem na školách i do budoucna.

I. modul

Semináře se vzdělávacími programy: Na zdraví a Dopravní abeceda. Seminář je rozdělen na odbornou a metodickou část. Odborná část bude specifikovat: oblast a obsah výchovy, etiku, legislativu, aplikaci pro efektivní výuku. Metodická část bude zaměřena na: plánování, přípravu a realizaci dané výchovy, práci s didaktickými pomůckami, využití zážitkové pedagogiky.

1. Seminář - Konkretizace témat, fakta, práce s odborníky

Zdravý životní styl - prevence onemocnění, civilizačních chorob a ochraně zdraví, odborníci, instruktáže. Dopravní výchova - prevence a předcházení nehodám a zranění v silničním provozu, fakta o pravidlech silničního provozu, prevence, odborníci (Policie ČR), instruktáže.

2. Seminář - Problematika ve školní praxi, metody a formy výuky, zařazení do ŠVP ZV, tvorba ŠVP.

3. Seminář - Didaktický seminář přímo na ZŠ. Předvedení zážitkové lekce ZŽS a DV a projektového vyučování (projektového dne, týdne) přímo na školách se zapojením žáků. Jedná se o nácvik, osvojení zážitkové lekce DV a projektové formy vzdělávání ve třídě s 1 pedagogem a 20 žáky, celkem 8 tříd ZŠ.

II. modul

"Den ve škole" - akce bude realizována na každé ZŠ zapojené do projektu. Pedagogové z prvního modulu předvedou se žáky 2. stupně opakovaně zážitkovou lekci pro pedagogy a jejich žáky 1. stupně ZŠ.

KA 03: Úkolem této aktivity je poskytnout cílové skupině odborné poradenství formami konzultací přímých i nepřímých, osobních návštěv a řízených diskusí. V rámci aktivity bude vytvořeno konzultační a poradenské zázemí pro učitele jak na krajském pracovišti NIDV Praha a SČ, celkem 1, tak na vybraných ZŠ v regionu, celkem 5 center.

Konzultace budou probíhat těmito formami:

  • přímá setkání s jednotlivci nebo skupinami v ZŠ, 15 setkání.
  • přímá setkání s jednotlivci nebo skupinami na NIDV, 15 setkání.
  • elektronickou formou - videokonference, skype, mailová korespodence,
  • webový portál žadatele - diskusní fóra, chaty, link

Primárně budou porady a konzultace řízené, budou předem domluvené časem i místem konání. 1 setkání bude trvat 1 - 2 hodiny.

Prostřednictvím webového portálu a při přímých setkáních dojde ke zveřejnění nejčastějších dotazů a odpovědí na ně. Bude docházet ke shromažďování podnětů přímo ze ZŠ. Díky metodikům, odborníkům a lektorům budou případné změny okamžitě zapracovány do vzdělávacích programů.

Poradenství se bude zabývat kromě řešení otázek ze strany CS zejména zařazením témat do ŠVP ZV a tvorbou vlastních ŠVP. Budou zohledněny podmínky a možnosti jednotlivých ZŠ a navrhnuty způsoby vedoucí k řešení jejich konkrétních problémů.

RT se bude v rámci této KA obracet na v projektu proškolené pedagogy-koordinátory (KA02).

Vzdělávání v projektu je založeno na spolupráci skupin žáků rozdílných věkových skupin (kooperace obou stupňů

KA04:

Výstupy projektu: Úkolem aktivity je realizovat evaluaci a výměnu zkušeností, resp. uspořádat seminář v rámci 3. modulu. Po dobu průběhu modulu 1 a 2 budou cílové skupiny vyzývány k výměně zkušeností. Poslouží k tomu primárně prostředí pro komunikaci (KA01) - diskusní fórum, chat, ICT pracovník bude materiály od cílové skupiny a členů RT zpracovávat a sem umisťovat. Během projektu budou realizována pravidelná i neplánovaná setkávání pedagogů na ZŠ nebo NIDV.

III. modul

V rámci této aktivity budou zrealizovány 2 semináře pro pedagogy základních škol. Budou zaměřené na výměnu zkušeností práce s novými vzdělávacími programy a výukovými objekty mezi pedagogy základních škol. Shrnou a vyhodnotí dosavadní zkušenosti a na tomto základě bude provedena inovace stávajících programů a objektů. Semináře se uskuteční na ZŠ nebo NIDV.

Obsahem aktivity je průběžná/závěrečná evaluace projektu a zhodnocení výstupů. Evaluace bude probíhat paralelně s pilotováním (KA02 a 03). Budou využity i výsledky dotazníkového šetření ze seminářů. Bude zjišťována zpětná vazba od účastníků seminářů a spokojenost s výstupy projektu. V rámci evaluace bude vyhodnocena činnost, kolik pedagogů má ve své kompetenci koordinátora zdravého životního stylu a dopravní výchovy, jestli pracují pomocí zážitkové pedagogiky a projektového vyučování, jak využívají nabytých poznatků a zkušeností z projektu. Cílem je sledovat dopad projektu na reálnou situaci účastníků projektu a vyhodnotit, zda projekt svými aktivitami opravdu pomohl naplnit cíle projektem stanovené. Ředitelé základních škol budou dotazováni, zda jim účast jejich zaměstnanců na projektu pomohla při realizaci vzdělávacích potřeb.

Bude uspořádán závěrečný jednodenní hodnotící seminář pro pedagogy ZŠ, kde budou předány certifikáty o nabyté odbornosti.