V rámci realizace udržitelnosti projektu nabízí NIDV cílové skupině – pracovníkům v oblasti cestovního ruchu nebo osobám které se připravují na práci v oblasti cestovního ruchu zúčastnit se vzdělávacích modulů, které byly vytvořeny a pilotně ověřeny v projektu:

Efektivní komunikace s klientem (termín konání: 4., 5. a 11. listopadu 2013)

Cílem vzdělávacího modulu je osvojení si základních znalostí o aspektech lidské komunikace a komunikativních technikách.  V průběhu výuky jsou účastníkům vzdělávání postupně předkládány jednotlivé aspekty komunikace, aby spolu s lektorem zhodnotili vlastní postupy a způsoby jednání a posoudili, jaké důsledky jejich jednání vyvolává. Účastníci jsou vedeni k tomu, aby na modelových příkladech zobecnili komunikační postupy a procvičili jejich aplikaci v konkrétních situacích. Vzdělávání je koncipováno tak, aby nasměřovalo vzdělávané k osobnímu růstu v oblasti komunikace.

Pozvánka

 

Angličtina v cestovním ruchu – konverzační kurz anglického jazyka (termín konání: 11. 11. 2013)

Cílem intenzivního jazykového konverzačního kurzu je v rámci vzdělávacího modulu Základy komunikace ve světových jazycích nabídnout uchazečům výuku anglického jazyka zaměřenou na služby v oblasti cestovního ruchu – ubytovací, stravovací, dopravní, lázeňské, průvodcovské.

Pozvánka

 

Základy komunikace ve světových jazycích (termín konání: 10., 11. a 12. prosince 2013)

Cílem vzdělávacího modulu je seznámit pracovníky v oblasti cestovního ruchu se základy z nejpoužívanějších světových jazyků. Ty byly pro vzdělávací modul vybrány podle frekvence, s jakou se s nimi lze v české republice setkat. Jedná se o jazyk anglický, německý, francouzský, italský, španělský a ruský. Kromě uvedených jazyků je také okrajově věnována pozornost i některým méně rozšířeným jazykům – holandskému, polskému, japonskému a čínskému.

Pozvánka

 

Geografie regionů. Enviromentální aspekty cestovního ruchu (termín konání: 19., 20. a 21. září 2014)

Cílem vzdělávacího modulu je nabídnout účastníkům možnost získat znalosti o organizaci cestovního ruchu v České republice, osvojit si informace o potenciálu jednotlivých oblastí cestovního ruchu v České republice a zorientovat se v možnostech, jaké doplnění informací poskytuje internet.  Vzdělávací modul je koncipován tak, aby si účastník vzdělávání nejen osvojil základní znalosti z oblasti geografie, ale dokázal je i využít ve své práci.

Pozvánka

 

Organizace a řízení projektu (termín konání: 21., 22. a 23. května 2015)

Cílem vzdělávacího modulu je umožnit pracovníkům v cestovním ruchu osvojit si základní znalosti z oblasti projektového managementu – projektových postupů a řídících metod. Účastníci získají základní informace o jednotlivých projektových procesech, jejich dílčích krocích a projektové dokumentaci, která je v rámci jednotlivých procesů zpracovávaná a o problematice motivace a vedení projektového týmu.

Pozvánka

 

Základy marketingu pro cestovní ruch. Základy ekonomie pro cestovní ruch (termín konání: 29., 30. a 31. října 2015).

Cílem vzdělávacího modulu je porozumět terminologii a základním teoriím obou vědních disciplín  -  ekonomie a marketingu a získat schopnost jejich aplikace v oblasti cestovního ruchu. Ve vzdělávacím modulu je kladen důraz na ekonomii, která je základem pro fungování marketingu. V průběhu výuky jsou účastníci vzděláváni motivováni k praktickému využití teoretických znalostí uváděním řady konkrétních příkladů a modelových situací z oblasti cestovního ruchu.

Pozvánka

 

Prezentační dovednosti (termín konání: 22., 23. a 24. dubna 2016)

Cílem vzdělávacího modulu je pomoci účastníkovi získat či zlepšit schopnost mluvit k druhým lidem tak, aby naslouchali a rozuměli. Vzdělávací modul seznámí účastníky se zásadami efektivní prezentace a vybranými faktory, které ovlivňují její úspěšnost.

Pozvánka

 

Asertivní jednání a zvládání konfliktů (termín konání: 17., 18. a 19. srpna 2016)

Cílem vzdělávacího modulu je umožnit účastníkům získat základní znalosti o problematice konfliktů a asertivního jednání a osvojit si dovednosti, jak těchto znalostí využít v praxi. V rámci vzdělávání získají účastníci základní znalosti z oblasti psychologie, aby mohli lépe porozumět příčinám konfliktů a osvojit si techniky, které jim umožní prosadit svůj názor asertivně (ne příliš pasivně, ani příliš agresivně).

Pozvánka

 

Efektivní komunikace s klientem (28., 29. a 30. října 2016)

Cílem vzdělávacího modulu je osvojení si základních znalostí o aspektech lidské komunikace a komunikativních technikách.  V průběhu výuky jsou účastníkům vzdělávání postupně předkládány jednotlivé aspekty komunikace, aby spolu s lektorem zhodnotili vlastní postupy a způsoby jednání a posoudili, jaké důsledky jejich jednání vyvolává. Účastníci jsou vedeni k tomu, aby na modelových příkladech zobecnili komunikační postupy a procvičili jejich aplikaci v konkrétních situacích. Vzdělávání je koncipováno tak, aby nasměřovalo vzdělávané k osobnímu růstu v oblasti komunikace.

Pozvánka

 
Vzdělávací moduly v roce 2017:

Základy práva pro pracovníky v cestovním ruchu (termín konání: 30. září, 1. a 2. října 2017) 

Cílem vzdělávacího modulu je získat znalosti o základních principech a institucích našeho právního řádu, a právních předpisech, z oblasti cestovního ruchu.

Pozvánka

 

Selfmanagement a zvládání stresu (termín konání: 20., 21. a 22. října 2017) 

Cílem vzdělávacího modulu je umožnit účastníkům získat znalosti o možných zdrojích stresu a o možnostech, jak škodlivé účinky na duševní a tělesnou pohodu minimalizovat. Cílem vzdělávání je vyzbrojit účastníka kurzu schopností selfmanagementu, tj. způsobilosti jít pracovním i osobním životem v pohodě, vyrovnaně a sociálně vstřícně, být připraven řešit nečekané situace a zajišťovat pro klienty splnění jejich očekávání.

Pozvánka

 

Historie regionů (termín konání: 27., 28. a 29. října 2017) 

Cílem vzdělávacího modulu je získat povědomí o historických souvislostech, schopnost propojovat místní dějiny s národními a využívat získané informace jako jeden z důležitých aspektů pro vykonávání své pracovní činnosti.

Pozvánka