Anotace studijních materiálů vzdělávacích modulů 1. pilotního ověření

 

Efektivní komunikace s klientem

Studijní materiál poskytuje pracovníkům v cestovním ruchu základní znalosti o aspektech lidské komunikace a komunikativních technikách. Je vodítkem k sebereflexi, východiskem pro porozumění základním principům a pravidlům efektivní komunikace a návodem, který účastníkům vzdělávání umožní poznat potřeby klienta cestovního ruchu,. V průběhu výuky jsou účastníkům vzdělávání postupně předkládány jednotlivé aspekty komunikace, aby spolu s lektorem hledali cesty k sebereflexi a na modelových příkladech zobecnili komunikační postupy a procvičili jejich aplikaci v konkrétních situacích. Vzdělávání je koncipováno tak, aby nasměrovalo účastníky pilotu k osobnímu růstu v oblasti komunikace.  

Výňatek ze studijních materiálů

 

Asertivní jednání a zvládání konfliktů

Studijní materiál předkládá problematiku konfliktů a asertivního jednání především z pohledu využití těchto znalostí v praxi. Vychází z předpokladu, že práce s lidmi v oblasti cestovního ruchu má nejen společné rysy s mnoha dalšími oblastmi služeb, ale i svá specifika. Studijní materiál obsahuje rovněž základní poznatky z oblasti psychologie, jejichž znalost může čtenáři pomoci porozumět příčinám konfliktů nebo jejich komunikačních neúspěchů, ale také techniky, které umožní prosadit svůj názor způsobem, který nevyvolá u ostatních pocit prohry. Studující je veden k zvládání jednání s lidmi způsobem, který je trochu technikou a trochu uměním – asertivně. Ani příliš pasivně, ani příliš agresivně.  V pracovních listech jsou připraveny modelové situace, na které se účastníci vzdělávání mohou důkladně připravit, promyslet a procvičit vhodné strategie.

Výňatek studijních materiálů

 

Selfmanagement a zvládání stresu

Studijní materiál vychází z předpokladu, že nezbytnou součástí vzdělávání pracovníků v profesi cestovního ruchu je nejen seznámení s možnými zdroji stresu, ale i s tím, jak jejich škodlivé účinky na duševní a tělesnou pohodu minimalizovat. Cílem studijního textu je vyzbrojit osobnost vzdělávaného schopností selfmanagementu, tj. způsobilostí jít životem v pohodě, vyrovnaně a sociálně vstřícně, být připraven řešit nečekané situace a zajišťovat pro klienty splnění jejich očekávání. Studijní materiál tak může svými informacemi a návody posloužit pro vytváření dovedností použitelných nejen v profesním, ale i osobním životě. Součástí pracovních listů a vlastní výuky jsou sebepoznávací testy a nácviky technik zvládání stresu.

Výňatek studijních materiálů

 

Základy práva pro pracovníky v cestovním ruchu

Výukový materiál je postaven na znalosti základních principů a institucí našeho právního řádu a  právních předpisech z oblasti cestovního ruchu. Ve své „praktické“ části se zaměřuje na právní řešení některých vybraných, nejčastěji se objevujících problémů v oblasti cestovního ruchu, a to podle právního stavu účinného k 1. 9. 2010. U vybraných problémů a každodenních situací z oblasti cestovního ruchu (např. cestovní smlouva, jednání s agresivním klientem, odpovědnost za škodu) poskytuje odpověď na nejčastěji kladené otázky ze strany zaměstnanců: Jak mám reagovat, abych neporušil právní řád? Je toto jednání ještě v mezích zákona? Jaká jsou moje práva a povinnosti?  

Výňatek studijních materiálů

 

Základy komunikace ve světových jazycích

Cílem studijního materiálu je seznámit  pracovníky v oblasti cestovního ruchu se základy nejpoužívanějších světových jazyků. Ty byly pro vzdělávací modul vybrány podle frekvence, s jakou se s nimi lze v Čechách setkat. Jedná se o následující jazyky: anglický, německý, francouzský, italský, španělský a ruský. Kromě těchto „základních“ jazyků je ve studijních materiálech věnována pozornost i méně rozšířeným, které ovšem nelze zcela pominout: holandskému, polskému, japonskému a čínskému jazyku. Rozsah vzdělávacího modulu není v rámci projektu koncipován jako klasická výuka uvedených jazyků, ale účastník vzdělávání si má osvojit nejzákladnější slovíčka a fráze z běžného života. Proto je také výukový materiál zaměřen na prvotní kontakt s cizincem, na porozumění jeho dotazům a případných přání, na nejzákladnější společenskou konverzaci.  Fráze jsou vytvořeny tak, aby co možná nejvěrněji odpovídaly situacím z reálného prostředí. Studijní materiály mohou posloužit i jako pomůcky pro použití v praxi, eventuálně jako „taháky“ pro konkrétní životní situace, ať již v zaměstnání nebo v soukromém životě. Ve vlastní výuce je důraz kladen na mluvené slovo.

Výňatek studijních materiálů

 

Anotace studijních materiálů vzdělávacích modulů 2. pilotního ověření

Geografie regionů. Enviromentální aspekty cestovního ruchu

Po uvedení do problematiky cestovního ruchu obsahuje studijní materiál zákadní informace o organizaci cestovního ruchu v České republice a popis konkrétních lokalizačních, selektivních a realizačních předpokladů z pohledu České republiky jako celku. Velmi podrobně je zpracována třetí kapitola, která na základě uplatnění tzv. marketingového přístupu podává informace o potenciálu jednotlivých oblastí cestovního ruchu v České republice. Skutečnost, že na cestovní ruch můžeme nahlížet nejen z hlediska kladných přínosů, ale i možných negativ, je zdůrazněna ve čtvrté, závěrečné kapitole. Studijní materiál je doplněn velkým množstvím odkazů na webové stránky jednotlivých oblastí cestovního ruchu a je doplněn pracovními listy, které slouží k úspěšnému zvládnutí, prohloubení a zapamatování učiva.

Výňatek studijních materiálů

 

Historie regionů

Obsah vzdělávacího modulu a následně i studijní materiály vycházejí  z myšlenky, že historii regionu je třeba chápat jako součást historie celého státu. Cílem zpracování studijního materiálu bylo vytvářet uvedené souvislosti, tj. propojovat místní dějiny s národními a vytvářet historické obrazy doby. Najít cestu, jak učinit historii poutavou i pro laiky a běžné turisty, které je třeba zaujmout, poskytnout informace, nabídnout zajímavé alternativy pro jejich pobyt, motivovat je k návštěvě památek.  
Přístupnou formou, přehledně a podrobně jsou zpracovány především ty klíčové okamžiky a vybraná dějinná fakta, která lze považovat z hlediska cestovního ruchu za důležitá nebo zajímavá. Vzhledem k omezenému rozsahu končí zpracování obsahu studijního textu přelomem 19. a 20. století, 20. století je reprezentováno tabulkovým přehledem nejdůležitějších událostí.

Výňatek studijních materiálů

 

Základy marketingu pro cestovní ruch. Základy ekonomie pro cestovní ruch

Studijní materiál uvádí do problematiky ekonomie a marketingu v jejich zaměření na cestovní ruch. Z obou vědní oborů klade důraz především na ekonomii, která je základem pro fungování marketingu.  
Dříve nežli je studující seznámen se základy obou vědních oborů, předkládá studijní text základní teoretická východiska cestovního ruchu a jeho typologii. Přestože jsou kapitoly studijního materiálu zaměřeny na první pohled marketingově (marketingová koncepce, prvky marketingového mixu), je tak vždy učiněno s ukotvením do základů ekonomie.
Studijní materiál je přizpůsoben vzdělávání založeném na samostudiu. Proto je text rozdělen na hlavní a popisný sloupec. Hlavní sloupec  obsahuje výukový text, popisný sloupec jádro obsahu odstavců v hlavním sloupci a může sloužit také jako prostor pro poznámky.  
Před každou kapitolou je uvedena časová zátěž, která je předpokládanou časovou náročností jednotlivých kapitol. Všechny kapitoly mají na svém konci otázky a úkoly. Studijní text každé kapitoly doplňují pracovní listy, které jsou použity při výuce s lektorem.  
Snadnější orientaci napomáhají symboly, které provázení studujícího v celém rozsahu textu.

Výňatek studijních materiálů

 

Prezentační dovednosti

Koncepce tohoto vzdělávacího modulu vychází ze podstaty práce v cestovním ruchu, která je především prací s lidmi a pro lidi. Vyžaduje proto, kromě jiného také schopnost dobře zprostředkovat svému okolí vlastní myšlenky a plány, tedy ovládání prezentačních dovedností.
Studijní materiál předkládá soubor faktorů, které ovlivňují úspěšnost každé prezentace, poskytuje vodítko k reflexi vlastních prezentačních dovedností a pomáhá v jejich rozvoji a zdokonalování.

Výňatek studijních materiálů


Organizace a řízení projektu

Cílem studijního materiálu je podat pracovníkům v oblasti cestovního ruchu základní informace týkající se obecných základů projektového managementu - řídících metod a projektových postupů.  
Úvod studijních materiálů je věnován terminologickému ukotvení - vysvětluje pojmy, které tvoří stavební kameny projektového managementu. Následující kapitoly podávají základní informace o jednotlivých projektových procesech, jejich dílčích krocích a projektové dokumentaci, která je v rámci jednotlivých procesů zpracovávána.  
Součástí studijního textu jsou i pracovní listy, které slouží k praktickému zvládnutí projektových postupů a řídících metod se zaměřením na oblast cestovního ruchu.

Výňatek studijních materiálů