Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1
Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Typ projektu: grantový
Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání - Vzdělávací a konferenční centrum Telč
Partneři:
Základní umělecká škola V. I. Stamice, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701
Doba realizace: 01. 11. 2010 – 31. 05. 2012
Cílová skupina: pracovníci základních uměleckých škol v kraji Vysočina.

Hlavní cíl:
Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí cílové skupiny v oblasti řízení a personální politiky, a to nejen formou vzdělávání v dané problematice, ale inovativně také vytvořením a zejména realizací systému stáží, seminářů a workshopů, získáváním a výměnou zkušeností a příkladů „dobré praxe“. Získané znalosti, dovednosti, zkušenosti a příklady „dobré praxe“ budou cílovou skupinou implementovány přímo do procesu řízení jednotlivých ZUŠ, což bude mít pozitivní dopad na jejich komplexní fungování.

Přínos projektu pro cílovou skupinu:
Po ukončení realizace tohoto projektu budou osoby z cílové skupiny (řídící pracovníci škol) proškoleny v oblasti řízení a personální práce. Bude také vytvořen a po skončení projektu v době udržitelnosti projektu udržován funkční systém výměny zkušeností a příkladů „dobré praxe“. Toto vše povede ke zvýšení kvality řízení jednotlivých školských subjektů.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01: Zajištění kurzů, stáží a technického vybavení projektu

 V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

byla kontaktována cílová skupina projektu a informována o rámcových aspektech svého zapojení do realizace projektu,
byla zajištěna publicita projektu,
byly vyhlášeny a realizovány dvě výběrová řízení – 1. na dodavatele vzdělávacích aktivit, 2. na technické vybavení projektu,
proběhla jednání o zajištění stáží na čtyřech institucích (Konzervatořích v Českých Budějovicích a Pardubicích a Základních uměleckých školách v Hradci Králové a Praze).

KA 02: Realizace vzdělávacích aktivit

V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

byl sestaven konkrétní rozvrh vzdělávacích aktivit,
proběhlo setkání realizačního týmu se všemi členy cílové skupiny projektu, kde byla cílová skupina seznámena s konkrétními aspekty projektu, harmonogramem vzdělávacích aktivit a hlavními výstupy projektu,
bylo realizováno jedenáct vzdělávacích aktivit v celkovém rozsahu 144 hodin, které byly zaměřeny na řízení a personální práci (kromě takových vzdělávacích aktivit, jakými jsou interpersonální, manažerské dovednosti obsahovaly ale také například i základy výpočetní techniky a její využití v práci ředitele školy, zdokonalení v jazykových dovednostech a jejich využití při prezentaci školy).

KA 03: Vytvoření systému seminářů a workshopů a jejich realizace

V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

ve spolupráci s cílovou skupinou byl navržen systém seminářů a workshopů a stanoven harmonogram jejich realizace,
jednotlivé semináře a workshopy byly navrženy buď jako monotematické nebo byly zaměřeny na více různých témat.

KA 04: Realizace stáží

V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

proběhly stáže na Konzervatoři v Pardubicích, Konzervatoři v Českých Budějovicích a Základních uměleckých školách v Hradci Králové a Praze,
stáže neabsolvovali všichni účastníci projektu, ale vzhledem k efektivnosti čerpání finančních prostředků se stáží zúčastnilo 27 osob. Všichni zúčastnění pak získané informace a zkušenosti předali prostřednictvím workshopu ostatním účastníkům projektu.

KA 05: Implementace poznatků do plánu řízení škol a výměna zkušeností z této implementace

V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

Znalosti, zkušenosti a příklady „dobré praxe“ byly implementovány jednotlivými účastníky projektu (řídícími pracovníky základních uměleckých škol) přímo do procesu řízení škol.
Každá škola, jejíž řídící pracovník byl do projektu zapojen, vypracovala (na základě jednotné metodiky) plán řízení školy. Ten je přizpůsoben podmínkám a možnostem konkrétní školy
19. dubna 2012 se uskuteční závěrečná konference projektu, která bude sloužit jednak k výměně poznatků a zkušeností s implementací plánů řízení do praxe, jednak k celkovému zhodnocení výstupů a přínosu projektu jednotlivým účastníkům i cílové skupině jako celku. Této konference se zúčastní kromě účastníků projektu a realizačního týmu také další zástupci cílové skupiny, zájemci z řad odborné i laické veřejnosti. Pro všechny účastníky bude připravena brožura , která shrne základní informace o realizaci a výstupech projektu a zároveň bude sloužit k publicitě a šíření výsledku projektu. Brožura bude také vyvěšena v elektronické podobě na webových stránkách projektu.

Výstupy projektu:

Hlavními výstupy projektu jsou komplexní znalosti a dovednosti v oblasti řízení a personální práce, které účastníci získali v uceleném systému vzdělávacích aktivit a vytvořené plány řízení školy, do kterých byly získané vědomosti a dovednosti implementovány. Výstupem je v neposlední řadě také vytvořena síť partnerských subjektů, které budou odborně spolupracovat a vzájemně si vyměňovat zkušenosti i po skončení projektu.