Vzdělávací blok 24. – 26. listopadu 2011 / 26. 11. 2011 /

V rámci závěrečného vzdělávacího bloku byly realizované dvě vzdělávací aktivity - Ekonomické minimum (8 hodin) a Právo a etika (8 hodin). Ekonomická témata byla probírána v rovině konkrétních úkonů a operací, která se přímo vztahují k ekonomice školy. Takto pojatou výuku účastníci vzdělávání přivítali, neboť jim skýtala příležitost dotazů a diskuse k problémům, které sami potřebovali vyřešit nebo jim způsob řešení nebyl jasný. Ve druhé části vzdělávání zaujala účastníky především témata společenské etikety a "Dress code". K oběma vzdělávacím aktivitám obdrželi studijní materiály, dodatečně jim byly zaslány mailem další podklady, které pro ně lektoři na základě zájmu připravili po skončení vzdělávání. 

V průběhu 8. vzdělávacího bloku měli ředitelé škol možnost individuální konzultace k jim rozpracovaným či již plně zpracovaným plánům řízení školy (s manažerkou projektu, případně metodikem č. 1). Čas, který byl pro konzultace vyhrazený, ředitelé škol skutečně využili a poskytli tak mj. realizačnímu týmu zpětnou vazbu o stádiu rozpracovanosti jednotlivých plánů řízení škol i o tom, s jakými problémy se potýkají při jejich dokončení. 

Součástí třídenního vzdělávání byl také workshop zaměřený na výměnu zkušeností z absolvování stáže na ZUŠ Praha – Hostivař (viz zápisy ze stáží).

 

Vzdělávací blok 13. - 15. října 2011 / 15. 10. 2011 /

V tomto třídenním vzdělávacím bloku absolvovali účastníci projektu Personální management, v jehož rámci se seznámili s danou problematikou jak v obecné rovině, tak s ohledem na specifika personální práce v prostředí základních uměleckých škol. Během 16 vyučovacích hodin byla probírána taková témata, jako je analýza a vytváření pracovních míst, personální plánování, získávání a výběr zaměstnanců, přijímání zaměstnanců, hodnocení pracovníků, problematika odměňování, péče o zaměstnance a další okruhy z oblasti řízení lidských zdrojů.  

V závěru třídenního bloku hodnotili účastníci svoji spokojenost se vzdělávací aktivitou prostřednictvím evaluačního dotazníku. Přestože naprostá většina účastníků vyjádřila svoji spokojenost s obsahem učiva, způsobem výuky i zpracováním studijních materiálů,  poukazovali někteří na nesplnění očekávání v širší aplikaci obecných poznatků do  vlastní řídící práce v prostředí základní umělecké školy.  

Součástí třídenního vzdělávání byl seminář zaměřený na implementaci poznatků, které účastníci získali v průběhu projektu, do plánu řízení školy.

 

Vzdělávací blok 7. - 9. dubna 2011 / 09. 04. 2011 /

V tomto třídenním vzdělávacím bloku bylo dokončeno vzdělávání v „Jazykových dovednostech“ (v rozsahu 8 hodin) a „Využití PC v procesu řízení školy“ (v rozsahu 16 hodin). V jazykovém vzdělávání pokračovali účastníci v rozšiřování slovní zásoby se zaměřením na hudební terminologii. V rámci vzdělávací aktivity „Využití PC v procesu řízení“ dokončili seznámení s programem Windows a rozšířili své znalosti ve využití Internetu.  

V závěru třídenního bloku hodnotili účastníci svoji spokojenost s oběma vzdělávacími aktivitami prostřednictvím evaluačního dotazníku. Naprostá většina účastníků vyjádřila v obou vzdělávacích aktivitách svoji spokojenost s rozsahem učiva, způsobem výuky i zpracováním studijních materiálů.   

Studijní materiály z obou vzdělávacích aktivit jsou umístěny na stánkách vzdělávací společnosti Infra: infracz.cz v sekci Elearning. 

Součástí třídenního vzdělávání byl workshop, v jehož průběhu byli účastníci seznámili s obsahem stáže na konzervatoři v Českých Budějovicích. 

Náročný vzdělávací program doplnila i tentokráte nabídka kulturní akce – koncert posluchačů JAMU v sále ZUŠ Telč.

 

Vzdělávací blok 10. -12. února 2011 / 12. 02. 2011 /

Obsahem třídenního soustředění byly vzdělávací aktivity „Vzdělávání v jazykových dovednostech“ a „Využití PC v procesu řízení školy“. Účastníci byli na základě úrovně znalostí v anglickém jazyce rozděleni do tří skupin, každá skupina absolvovala 16 výukových hodin anglického jazyka a 8 výukových hodin na PC. V rámci vzdělávací aktivity „Využití PC v procesu řízení“ se účastníci seznámili se základními pojmy v oblasti IT a možnostmi programu Windows. Výuka v anglickém jazyce byla zaměřena na osvojení, případně zopakování základních stavebních prvků  anglické gramatiky,  terminologii v oblasti hudby a konverzaci pro procvičení jazykové vybavenosti. 

Přestože obě z uvedených aktivit budou dokončeny až v rámci 6. vzdělávacího bloku, byly účastníkům v jejich závěru předloženy dotazníky pro hodnocení úrovně absolvovaného vzdělávání. Naprostá většina účastníků vyjádřila v obou vzdělávacích aktivitách svoji spokojenost s rozsahem učiva, způsobem výuky i zpracováním studijních materiálů.   

Součástí třídenního vzdělávání byl seminář, na kterém se účastníci seznámili s podklady pro zpracování druhé části plánu řízení školy (poslání, vize školy a koncepční záměr školy). 
Náročný vzdělávací program doplnila i tentokrát nabídka kulturní akce – koncertu smyčcového tria Gideon.

 

Vzdělávací blok 25. listopadu 2010 / 25. 11. 2010 /

V první části třídenního soustředění dokončili vedoucí pracovníci ZUŠ vzdělávání v manažerských dovednostech, ve druhé části se seznámili s problematikou tvorby image školy, významem reklamy při budování obrazu školy na veřejnosti a dalšími nástroji propagace. Lektory obou vzdělávacích aktivit byli Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek.

Workshopy realizované v průběhu 4. vzdělávacího bloku byly vedeny metodikem projektu Bc. Jindřichem Mackem a měly za cíl informovat o průběhu a výsledcích dvou již realizovaných stáží. Účastníci jednodenní stáže na ZUŠ Hradec Králové a dvoudenní stáže na Konzervatoři v Pardubicích prezentovali svým kolegům poznatky a zkušenosti z oblasti řízení a vedení obou organizací. Podrobnosti o programu obou stáží naleznete v  odkazu Stáže/Zprávy ze stáží.

V průběhu třídenního vzdělávání přišla vedoucí pracovníky ZUŠ pozdravit a předat podstatné informace zástupkyně odboru školství Kraje Vysočina paní Mgr. Eva Chvátalová.

Náročný vzdělávací program doplnila i tentokrát nabídka kulturní akce – klavírního koncertu pořádaného Klubem přátel hudby v Základní umělecké škole v Telči.

 

Vzdělávací blok 23. - 25. září 2010 / 25. 09. 2010 /

Úvod třetího vzdělávací bloku byl netradiční – po představení nového ředitele VKC Telč Mgr. Václava Jehličky, byli účastníci pozváni k prohlídce koleje Masarykovy univerzity v Telči. Kolej v minulosti tvořila spolu s  Konviktem svatých Andělů jeden komplex a byla od počátku 17. století nositelem kultury a vzdělanosti v Telči. V současné době v ní probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která bude dokončena v září 2012. 

Po zajímavém a pro všechny zúčastněné jistě obohacujícím úvodu byl zahájen vlastní vzdělávací program. V něm Mgr. Tomáš Protivínský seznámil účastníky se základy selfmanagementu a Mgr. Dana Svobodová velmi bravurně a zcela bezkonkurenčně odprezentovala  „Prezentační dovednosti“.  

Součástí třetího vzdělávacího bloku byl dlouho připravovaný a účastníky grantového projektu netrpělivě očekávaný koncert ředitelů ZUŠ kraje Vysočina. Koncert se uskutečnil 23. září v 19:30 v kostele svatého Jakuba. V podání Jindřicha Macka, Dity Urbánkové Čeledové, Františka Dvořáka, Dany Fučíkové a Daniely Hamaričové na něm zazněly kompozice autorů Bacha, Schuberta, Pucciniho... Obdivuhodné výkony účinkujících přinesly nezapomenutelný zážitek všem posluchačům – účastníkům projektu i návštěvníkům z řad telčské veřejnosti.

 

Vzdělávací blok 15. - 17. dubna 2010 / 17. 04. 2010 /

V úvodní části vzdělávacího bloku byli účastníci informováni o organizaci stáží, které budou v rámci projektu probíhat na vybraných ZUŠ a konzervatořích v České republice, a také o povinnostech stážisty ve vztahu k dalším účastníkům projektu. Po té bylo provedeno přihlášení zástupců jednotlivých ZUŠ na konkrétní stáže (seznam). 

Vedoucí pracovníky ZUŠ přišla v úvodu třídenního vzdělávání pozdravit zástupkyně odboru školství Kraje Vysočina paní Mgr. Eva Chvátalová. Setkání s téměř všemi zástupci ZUŠ v kraji využila mj. k podání informací podstatných pro řízení a vedení školy. 

Prvního dne vzdělávání se na pozvání manažerky projektu účastnila také redaktorka Učitelských novin paní Jaroslava Šteflová, aby na základě rozhovorů se členy realizačního týmu i některými účastníky informovala odbornou veřejnost o základních aktivitách a cílech projektu. 

V rámci dubnového vzdělávacího bloku absolvovali účastníci druhou, závěrečnou část „Interpersonálních dovedností" a první část „Manažerských dovedností" (zaměřenou na problematiku týmu, řízení lidí a vedení porad). Lektory obou vzdělávacích aktivit byly Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek. 

Na závěr druhého vzdělávacího bloku připravili metodici projektu - Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ Havlíčkův Brod a Josef Jirků, ředitel ZUŠ Humpolec - workshop pro účastníky. O jeho programu Vás informujeme prostřednictvím zápisu z workshopu ze dne 17. dubna 2010. 

Součástí třídenního programu byla také návštěva ZUŠ v Telči, na kterou své kolegy pozval její ředitel Mgr. Lubomír Zadina a prohlídka telčského náměstí s odborným výkladem paní doktorky Věry Zadinové. 

Druhého vzdělávacího bloku se zúčastnilo 38 účastníků, a to včetně zapojení dvou náhradníků - učitelů z Třeště a Kamenice nad Lipou.

 

Vzdělávací blok 4. února 2010 / 04. 02. 2010 /

Grantový projekt byl oficiálně zahájen 4. února 2010 úvodním setkáním s účastníky v konferenčních prostorách Vzdělávacího a konferenčního centra v Telči. Na tomto setkání byla také představena stařečská společnost Infra, která na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele souboru vzdělávacích aktivit projektu zajišťuje lektory a studijní materiály pro jednotlivé vzdělávací aktivity. Firma Infra však nabízí účastníkům projektu i možnost vzájemné komunikace prostřednictvím svých internetových stránek -  www.infracz.cz  , tedy ve speciálně upraveném a bezpečném prostředí.  Na těchto stránkách naleznou nejen účastníci, ale i další zájemci z řad pedagogů základních uměleckých škol studijní materiály a informace, které se týkají již realizovaných vzdělávacích aktivit.

Na úvodní setkání navazoval první třídenní vzdělávací blok, který v „Základech komunikace“ a úvodu do „Interpersonálních dovedností“ napomohl vzájemnému poznání všech účastníků a přispěl k navození dobré spolupráce v rámci celého systému vzdělávání. Velkou měrou přispěla k rozvoji neformální komunikace lektorka obou aktivit Mgr. Dana Forýtková.

Z celkového počtu 38 přihlášených účastníků se jich prvního vzdělávacího bloku zúčastnilo 37.