Brána jazyků – národní projekt

Projekt, jehož cílem bylo zdokonalování profesního profilu pedagogické veřejnosti a rozšíření její komunikační operativnosti v evropském kontextu. Projekt Brána jazyků byl v rámci podpory celoživotního vzdělávání zaměřen především na rozvoj jazykových a metodických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství.
Projekt reagoval na neuspokojivou situaci ve výuce cizích jazyků v českých školách, které čelily neustálému nedostatku kvalifikovaných učitelů jazyka. Ani celková úroveň znalosti cizích jazyků u ostatních pedagogických a odborných pracovníků ve školství nebyla adekvátní požadavkům běžné komunikace v rámci Evropské unie, která školám nabízí nové možnosti komunikovat se zahraničními partnery. Chyběla znalost cizího jazyka (angličtiny, francouzštiny, němčiny) k získávání odborných informací z cizojazyčné literatury a internetu. Mezinárodní projekty většinou řídí učitelé cizích jazyků, kteří jsou také využíváni jako pomoc ostatním vyučujícím odborných předmětů jako tlumočníci. Je důležité, aby učitel se zahraničními partnery ze svého oboru dokázal komunikovat sám.
Národní projekt Brána jazyků byl zahájen v listopadu 2005. Ke studiu bylo přijato a studium zahájilo více než 7 100 účastníků sdružených ve 430 studijních skupinách v celé republice.
Výuka jazyka a metodiky probíhají za odborné podpory zkušených lektorů doporučených a proškolených Britskou radou a Goethe-Institutem.
V červnu 2006 bylo již dosaženo cíle projektu u 2. cílové skupiny – kvalifikovaných učitelů s odbornou způsobilostí k výuce cizích jazyků. Účastníci z 21 studijních skupin úspěšně splnili podmínky stanovené k ukončení studia v projektu a obdrželi osvědčení o jeho absolvování.

... Číst dál