Název projektu: Národní projekt
Zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) do praxe

Zkrácený název: Koordinátor
Registrační číslo:CZ.04.1.03./3.1.00.3/0003
Operační program: Rozvoj lidských zdrojů
Název priority: 3 Rozvoj celoživotního učení
Název opatření: 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání
Období projektu: 1. červen 2005 – 30. listopad 2007 

Zdroje financování: Národní projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v poměru 75 % z ESF a 25 % z prostředků ČR. Finanční prostředky stanovené na realizaci projektu byly poskytované v určeném režimu cestou Ministerstva financí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Celková výše finanční podpory: 55 654 808,- Kč
Realizátor projektu: Národní institut pro další vzdělávání (dále jen NIDV)
Partner projektu: Výzkumný ústav pedagogický v Praze (dále jen VÚP v Praze)

Projekt školám nabízel metodickou  pomoc s tvorbou školního vzdělávacího programu.

Cílovou skupinou projektu byly všechny školy poskytující úplné základní vzdělání v České republice mimo školy na území hlavního města Prahy.

Projekt Koordinátor školám od 1. června 2005 do 30. listopadu 2007 nabízel:

  • Vyškolení koordinátorů pro tvorbu ŠVP ZV Absolventi 6denních kurzů se stali certifikovanými koordinátory tvorby vzdělávacího programu ve své škole.  
  • Akce na zakázku Semináře připravené podle požadavků školy. Školy se mohly přihlásit do 31. 1. 2006. Komise na základě motivačních dopisů vybrala 100 škol. Pro velký zájem NIDV požádalo o navýšení počtu na 200 Akcí na zakázku. 
  • Konzultace v rámci akce Pomoc školám Školy měly k dispozici certifikovaného konzultanta, pracovníka NIDV, který jim pomáhal při řešení náročnějších problémů vznikajících při tvorbě ŠVP ZV (internetová poradna, telefonická a osobní konzultace, popř. návštěva školy).
  • Minikonference Koordinátorům ŠVP byla nabídnuta účast na dvoudenních krajských setkáních. Celkem se v průběhu února až dubna 2007 zrealizovalo šest minikonferencí.
  • Workshopy pro koordinátory tvorby ŠVP ZV. Jednalo se o pracovní setkání koordinátorů tvorby ŠVP ZV interaktivního charakteru v každém kraji (mimo hl. město Praha). Workshopy  byly koncipovány do 3 částí: 1. část mapovala očekávání účastníků, ohlédnutí se za tvorbou ŠVP a co školu čeká v období realizace, v 2. části vystupoval host (např. VÚP, ČŠI, NÚOV, pilotní škola, zřizovatelé apod.) a 3. část byla věnována vybranému tématu ze 4 nabízených. Školitel z workshopu zpracoval písemný záznam
  • Důležité vzdělávací dokumenty (RVP ZV, Manuál pro tvorbu ŠVP ZV) a metodické materiály (Sborník) , které byly distribuovány do všech škol zapojených do projektu