1. Semináře pro koordinátory ŠVP ZV

Hlavním cílem národního projektu bylo poskytnout metodickou podporu školám poskytujícím úplné základní vzdělání. Jedním z prostředků, jak tohoto cíle dosáhnout bylo vyškolení koordinátora ŠVP ZV. Koordinátor ve spolupráci s ředitelem školy organizoval a řídil tvorbu ŠVP.

Kolik koordinátorů se mohlo v projektu vyškolit?
Projekt nabízel prostor pro vyškolení 3 300 koordinátorů ŠVP ZV v celkem 165 seminářích. Každý z nich měl rozsah 48 hodin (2x3 dny). Účastnit se mohli zástupci úplných škol z celé ČR, mimo hlavního města Prahy, poskytujících základní vzdělání.

Jaké znalosti získal absolvent školení?

 • porozuměl podstatě změn, které přináší kurikulární reforma,
 • pochopil základní strukturu ŠVP ZV i různé možnosti zpracování jeho částí,
 • osvojil si základní směry, jak uvažovat o výchovné a vzdělávací strategii školy jako celku,
 • osvojil si různé způsoby, jak motivovat ostatní členy svého pracovního kolektivu;
 • pochopil podstatu klíčových kompetencí jako výsledků základního vzdělávání (naučil se propojovat klíčové kompetence - očekávané výstupy - učivo),
 • prakticky formuluje vzdělávací postupy na úrovni celé školy směřující ke klíčovým kompetencím,
 • osvojil si základní principy tvorby učebních osnov,
 • získal povědomí o dostupných informačních zdrojích vztahujících se k RVP ZV.

Pod vedením lektorů byli účastníci školeni v metodice tvorby ŠVP ZV tak, aby byli schopni koordinovat tvorbu ŠVP ZV na své škole.

Absolventi kurzu obdrželi certifikát a počet absolvovaných hodin jim byl započten do 250hodinového studia podle vyhlášky MŠMT 317/2005 Sb., pokud dále měli zájem pokračovat ve svém vzdělávání. 

2. Akce na zakázku

Školy si mohly u NIDV objednat seminář o rozsahu 24 vyučovacích hodin. Přihláška do programu měla přesně stanovenou strukturu, podle které se školy vybíraly do projektu. Program semináře byl upraven podle potřeb a požadavků dané školy. Akce na zakázku byly určeny celým pedagogickým sborům a vycházely z principu týmové spolupráce.

Základní tematická nabídka, ze které si školy mohly vybrat, zahrnovala pět oblastí, a to:

 • Hodnocení žáků a autoevaluace školy
 • Spolupráce se sociálními partnery
 • Průřezová témata
 • Vytváření postojů a hodnot u žáků
 • Individualizace vzdělávacího procesu

3. Pomoc školám

Tato projektová aktivita nabízela možnost odborné konzultace s vyškoleným projektovým pracovníkem NIDV. Školy se mohly telefonicky nebo písemně, prostřednictvím elektronické pošty, obracet na své krajské projektové manažery, kteří jim pomáhali při řešení konkrétních problémů vznikajících při tvorbě ŠVP ZV. 
 

Nové aktivity národního projektu Koordinátor od 1. 6. 2007 na základě Dodatku k rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 12.4. 2007 č. j. 6577/2007-60.  Prodloužení projektu o 6 měsíců si nevyžádalo navýšení finančních prostředků.
 

1. Workshopy pro koordinátory tvorby ŠVP ZV

Jednalo se o pracovní setkání koordinátorů tvorby ŠVP ZV interaktivního charakteru v každém kraji (mimo hl. město Praha). Workshopy  byly koncipovány do 3 částí: 1. část mapovala očekávání účastníků, ohlédnutí se za tvorbou ŠVP a co školu čeká v období realizace, v 2. části vystupoval host (např. VÚP, ČŠI, NÚOV, pilotní škola, zřizovatelé apod.) a 3. část byla věnována vybranému tématu ze 4 nabízených. Školitel z workshopu zpracoval písemný záznam.

Cíl : Zprostředkovat koordinátorům vzájemnou výměnu zkušeností s tvorbou a poté realizací ŠVP; pomoci koordinátorům s realizací ŠVP ve vybraných oblastech; motivovat koordinátory ŠVP k jejich práci; zjistit současné vzdělávací potřeby v oblasti ŠVP.

 

2. Poradenství pro školy v oblasti školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání

Škola si mohla zažádat o osobní návštěvu konzultanta ŠVP. Písemné žádosti se zasílaly e-mailem regionálnímu manažerovi, kde ve stručnosti byl popsán předmět a rozsah (popř. i návrh termínů) konzultace. Pro roli konzultantů byli vybráni školitelé certifikovaní v rámci národního projektu Koordinátor.

Cíl: Nabídnout školám  konkrétní pomoc při tvorbě a realizaci ŠVP ZV v podobě osobních konzultací.

 

3. Výzkum

Výzkum probíhal ve dvou fázích: kvalitativní šetření zajistilo hloubkové a detailní porozumění zkoumané problematice a navazující kvantitativní šetření přineslo konkrétní a přesné poznatky o rozložení těchto problémů v ČR (mimo hl. město Praha), včetně vnitřních souvislostí a rozdílů.

Cíl: Pozitivní a negativní dopady tvorby ŠVP ZV na školách vnímané ze strany převážně koordinátorů ŠVP ZV; specifikovat podmínky pro tvorbu ŠVP ZV (materiálně-technické, personální apod.); zmapovat osobnostně-profesní profil   koordinátora ŠVP ZV a jeho roli na škole; zpracování výsledků výzkumu do strategických doporučení k podpoře kurikulární reformy a návrhů na jejich efektivní realizaci v praxi.

 

4. Sborník národního projektu Koordinátor

Sborník obsahuje materiály z národního projektu, vybrané písemné záznamy z workshopů, konzultace v rámci Poradenství. Sborník byl v listopadu distribuován na všechny školy (mimo hl. město Praha) poskytující úplné základní vzdělání.

Cíl : Poskytnout metodickou podporu koordinátorům při realizaci ŠVP prostřednictvím Sborníku národního projektu Koordinátor; podpořit školy, které se přímo neúčastní aktivit NP Koordinátor.