Místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) pokračují i tento týden. V Hradci Králové se sešli zástupci škol, příjemců IPo MAP i center podpory, aby načerpali informace k nové výzvě MAP II a šablony II a dozvěděli se o dalších novinkách projektu SRP.

Konferenci zahájila Jitka Baťková prezentací o vzdělávacím programu pro širší vedení škol. Pokračovala ředitelka krajského inspektorátu České školní inspekce Miluše Urbanová, která účastníky seznámila s průběhem a výsledky šetření TIMSS v Královéhradeckém kraji či možnostmi profesního rozvoje učitelů. Přidala navíc pohled na současný stav i vizi do budoucna na základě dlouholetých zkušeností. Urbanová zdůraznila, že studijní úspěch žáků je daný nejen jejich vlastní pílí, ale i přístupem učitelů a rodičů.

Aktuální informace k implementaci KAP, zejména k novému dokumentu, který byl schválen letos v únoru, prezentovala Petra Hnátová. Popsala jednotlivé aktivity projektu, do kterých jsou vedle škol zapojeni partneři, jako je pedagogicko-psychologická poradna či krajská hospodářská komora.

Příklady dobré praxe prezentoval konzultant MAP II a zástupce Místní akční skupiny Nad Orlicí Petr Kulíšek. Účastníkům předal celou řadu zajímavých tipů i praktických výstupů, které se ukázaly jako užitečné a funkční. Zdůraznil nutnost dlouhodobé vytrvalé komunikace se všemi cílovými skupinami.

Ani konference v Hradci Králové nebyla ochuzena o vyčerpávající informace a novinky o znalostní databázi, individuální pomoci a evaluaci.

Odpoledne tradičně patřilo dvěma souběžným workshopům. Zástupci škol se pod taktovkou Martiny Maněnové věnovali projektu Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj a Podpora práce učitelů, příjemci IPo MAP pod vedením Jitky Baťkové diskutovali o úskalích nové výzvy na MAP II. Krajské konference tento týden pokračují v Pardubicích a Českých Budějovicích.