Pracovníci center podpory projektu SRP se ve středu 20. března v Praze zúčastnili vůbec prvního školení na téma rovné příležitosti ve vzdělávání, které organizovali zaměstnanci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B). Účast našich konzultantů MAP byla důležitá, jelikož poskytujeme metodickou podporu MAP II, což zahrnuje jednak dodržování závazné Metodiky rovných příležitostí,  ale nově i spolupráci s realizátory školských inkluzivních koncepcí krajů (ŠIKK).

Součástí semináře byla také zajímavá prezentace zástupkyň České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Klára Lauerenčíková a Lenka Hečková pojmenovaly negativní trendy v současném hlavním proudu vzdělávání, zmínily se přitom o segregaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a uvedly příklady z praxe. Ukazuje se, že školy v některých případech neumí pracovat s nadanými žáky, ani se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Obě odbornice představily také aktivity ČOSIV v oblasti inkluze.

Konzultanti MAP byli tedy ve středu na správné adrese. Jsou to totiž právě oni, kdo metodicky pomáhají v rámci tvorby MAP II, kde existuje závazek naplňovat Metodiku rovných příležitostí a spolupracovat s těmi, kteří, jak bylo naznačeno výše, vytvářejí školské inkluzivní koncepce krajů.

Podstatnou součástí semináře bylo vymezení rolí pracovníků center podpory obou zúčastněných projektů, cílem je efektivní a komplexní podpora ze strany center podpory v každém kraji. Prostor byl také na výměnu zkušeností s fungováním pracovních skupin pro rovné příležitosti v jednotlivých krajích.

Totožné školení se bude konat ještě 10. dubna v Brně.