V úterý 11. června proběhl seminář pro konzultanty místních akčních plánů i odborné poradce projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích. Setkání tentokrát cílilo na vyjasnění dokumentů projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP), komunikaci v územích a v neposlední řadě i na sdílení zkušeností z MAP I. Seminářem tentokrát provázel Martin Hořínek z Místní akční skupiny Opavsko.

Na úvod setkání přivítala účastníky týmová manažerka aktivity Centra podpory Věra Dušková, která jim předala několik aktuálních informací. Poté si vzal slovo lektor Martin Hořínek. Účastníkům představil hlavní dokumenty projektu MAP (analytickou část, strategický rámec MAP, implementační část a roční akční plán) a jejich provázanost.

V rámci tohoto bloku se lektor podrobně věnoval otázkám komunikace v rámci MAP. Zdůraznil nutnost umět správně vyhodnotit, jestli, kdy a vůbec jakým způsobem danou informaci komunikačně uchopit, stejně jako vnímat specifika regionu, jehož se akční plánování týká. Martin Hořínek téma prakticky podpořil zajímavou případovou studií interní i externí komunikace. Zazněly také podněty pro lepší nastavení komunikace v území. V této části semináře významně přispěli také účastníci svými zkušenostmi.

Teoretickou část akce obohatila diskuse účastníků, která dala prostor sdílení zkušeností z MAP I. Odborní poradci center podpory a konzultanti MAP hovořili o aktuálních potřebách příjemců IPo MAP. „Setkání hodnotím jako velmi přínosné pro všechny zúčastněné a věřím, že se nám podaří zefektivnit komunikace v MAP. Především ale zazněly důležité podněty z území, které budeme reflektovat při přípravě podzimních setkání příjemců IPo MAP,“ zhodnotila seminář Věra Dušková.