První dvě místní konference absolvovali 18. a 19. ledna 2017 experti projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. V Ostravě a den poté v Olomouci naplánovali bohatý program. Úspěch měl jak dopolední blok obecných informací o SRPu a dalších systémových projektech, tak odpolední workshop na téma společného vzdělávání.

Program obou dnů odstartoval vystoupením týmové manažerky center podpory Jitky Baťkové.  Představila účastníkům konferencí aktuální vývoj v oblasti metodické pomoci příjemcům IPo MAP, která se realizuje centrálně i za pomoci zaměstnanců v krajských pracovištích NIDV.

Zájemci se mimo jiné dozvěděli, že byl zveřejněn příklad zpracování MAP a aktualizována Metodika pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV – Místní akční plány rozvoje vzdělávání, Krajské akční plány rozvoje vzdělávání. Řeč byla také o plánu aktivit center podpory a souvisejícím personálním zajištění.

Manažerka klíčové aktivity Vzdělávání Marie Gazdagová prezentovala v podobném shrnujícím duchu. Prostor dostaly samozřejmě informace o přípravě vzdělávacího programu pro širší vedení škol.

V ranním bloku vystoupila opět Jitka Baťková, tentokrát prezentovala klíčovou aktivitu Intenzivní podpora. Informovala posluchače o jejím personálním zajištění, motivačních seminářích (ty pomohou s náborem škol do intenzivní podpory) a časovém harmonogramu aktivity.

Po jejím vystoupení následovala prezentace Dany Pražákové z kanceláře ústředního školního inspektora o projektu ČŠI nazvaném Komplexní systém hodnocení. Informace o tomto projektu byly na ostravské konferenci na přání jejich účastníků o něco podrobnější.

Po přestávce program obou konferencí pokračoval představením dalších systémových projektů hrazených z OP VVV. Jde o projekty Podpora krajského akčního plánování a o krajské akční plány Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zástupci Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) se s účastníky konference podělili o informace o projektech Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj a Podpora práce učitelů.

Zájem vzbudila i přínosná prezentace Hany Krejsové z Agentury pro sociální začleňování, která se věnovala inkluzivnímu vzdělávání, konkrétně projektu Inkluzivní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Hana Krejsová ve svém příspěvku agenturu představila a vyvrátila některé mýty spojené s problematikou inkluze. Stručně také zmínila přínosy, které má společné vzdělávání pro rozvoj společnosti.

S poslední prezentací před druhou přestávkou (obědem) vystoupila opět Jitka Baťková. Seznámila účastníky konference s nejdůležitějšími informacemi o projektech Implementace kariérního systému a Akčního plánu inkluzivního vzdělávání B, které v současné době (v lednu 2017) NIDV intenzivně dokončuje.

Odpolední program pokračoval workshopem, který v Ostravě vedli kolegové z Agentury pro sociální začleňování Hana Krejsová a Martin Dobeš. V Olomouci vystřídala Martina Dobeše jeho kolegyně Iveta Millerová. Oba workshopy byly věnovány tématu využití kritérií Kvalitní školy pro tvorbu a implementaci MAP. Byly pojaty jako interaktivní debatní kroužek, v jehož rámci si jednotliví účastníci se zájmem vyměňovali své zkušenosti a představovali četné příklady z praxe – to vše pod dohledem zkušených lektorů.

Podle prvních zpětných vazeb hodnotili účastníci obě konference velmi dobře. Další konference se budou konat v Karlových Varech a Plzni ve dnech 25. a 26. ledna. Už se na ně moc těšíme!