MŠMT zveřejnilo 31. května na svém webu Kalkulačku indikátorů ZoR, která usnadňuje výpočet výstupových indikátorů v realizovaných aktivitách, které školy vykazují ve zprávách o realizaci (ZoR). Mezi další zprávy, které rozhodně stojí za vaši pozornost, patří již dříve zveřejněná videoprezentace a metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů. NIDV i MŠMT přejí všem úspěch při realizaci projektů!  

Nově zveřejněná kalkulačka vychází z předchozí kalkulačky, která byla povinnou přílohou žádostí o podporu. Kalkulačka indikátorů ZoR sice povinnou přílohou zpráv o realizaci není, ale pro rychlou kontrolu dosažených indikátorů a přehlednost aktivit žádáme školy o její dokládání v prosté kopii ke zprávám o realizaci.  

Kalkulačka je zveřejněna mezi přílohami ZoR na webové stránce rezortu školství pod následujícím odkazem. Školám se založenou/zaregistrovanou/schválenou žádostí o podporu bude zaslána interní depeše s odkazem na Kalkulačku indikátorů ZoR.

Videoprezentace k realizaci projektů zjednodušeného vykazování

Na webových stránkách MŠMT je u výzvy zveřejněna videoprezentace k realizaci projektů zjednodušeného vykazování. Tato videoprezentace vychází z prezentace pro MAS a ze seminářů, které se konaly v prosinci 2016. Podívejte se na prezentaci pod 

.

Videprezentace se zaměřuje na dokládání výstupů, výstupových a výsledkových indikátorů, na finanční stránku projektu a provádění změn v projektech. Cílem prezentace je informovat mateřské a základní školy o nejdůležitějších momentech a náležitostech v realizaci a administraci projektů tak, aby byla respektována pravidla pro projekty zjednodušeného vykazování.

Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Metodický dopis č. 1 nahrazuje 12. kapitolu Pravidel – „Zadávání a kontrola veřejných zakázek“ a platí pro ty projekty, kterým je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace od data účinnosti metodického dopisu, tj. od 5. května 2017. Metodický dopis č. 1 je pro tato Rozhodnutí o poskytnutí dotace přílohou a je i výslovně mezi přílohami uveden.

Ke změnám v oblasti zadávání a kontrol veřejných zakázek došlo na základě nového zákona č. 134/2016, SB., o veřejných zakázkách. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (pravidla OP VVV) tak budou reflektovat změny v tomto zákoně.

Za zásadní změny považujeme ty, které se týkají stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, a proto doporučujeme si zvláště pročíst kapitolu 12. 2. 4 Stanovení předpokládané hodnoty zakázek. Veřejné zakázky je nutné zadávat v časové souvislosti – tzn., že zakázky se už nezadávají podle účetních období. V projektech je časovou souvislostí míněn celý projekt.

Veřejné zakázky ani nadále nepodléhají kontrole během administrativního šetření (tj. nedokládají se v ZoR) a i nadále mohou být zkontrolovány kontrolou na místě v případě, že Řídicí orgán OP VVV získá podezření na porušení Zákona o veřejných zakázkách nebo Pravidel pro žadatele a příjemce ZP (resp. metodického dopisu č. 1).