1) Centra podpory strategického řízení a plánování ve školách a v územích a pro oblast dotací

Centra podpory strategického řízení a plánování, která vzniknou v každém kraji, tvoří klíčový výstup projektu SRP. Náplní jejich práce bude stručně řečeno poskytovat konzultační a poradenské služby (osobně, telefonicky, emailem) v dané problematice a podrobněji pak:  

 • rozvíjet kompetence širšího vedení škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vedení,
 • fungovat jako platforma pro koordinaci a metodickou podporu příjemců IPo Místní akční plány (MAP) tak, aby byla jednotně naplňována metodika Postupy zpracování MAP,
 • rozvíjet dotační poradenství školám v regionu v programovém období,
 • nabízet tzv. facilitační služby při jednáních aktérů v územích.

2) Místní konference

Za účasti odborných řečníků se v průběhu realizace projektu uskuteční celkem pět konferencí v každém kraji. Konference sezve pedagogické pracovníky, zřizovatele MŠ a ZŠ, příjemce IPo MAP a další zájemce z jednotlivých krajů, kteří se podílejí na vzdělávací politice v územích a vytvářejí Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP).

Konference se budou konat, aby:  

 • umožnily vzájemnou výměnu zkušeností s tvorbou a realizací územních strategií a daly prostor prezentacím příkladů dobré praxe a ukázkám kooperace příjemců IPo MAP,
 • zainteresované strany získaly možnost navázání vztahů a nových kontaktů.

3) Webináře pro příjemce IPo MAP

Webináře budou tvořit zdarma dostupné, virtuální vzdělávací prostředí, které zahrne učební materiály, audiovizuální nahrávky a testy. Za přípravu webinářů bude odpovídat tým odborníků.  

Webináře mají za cíl:

 • zvyšovat informovanost o průběhu IPs, OP VVV, akce KLIMA, předávat aktuální informace z MŠMT a prohloubit znalosti v oblasti strategického řízení a plánování v území s akcentem na pedagogické vedení škol,
 • sjednocovat společné představy o tvorbě a realizaci místního akčního plánu.

4) Analytické zprávy

Analytické zprávy pomohou postavit projektu SRP teoretickou a metodologickou základnu. Celkem vzniknou čtyři analytické zprávy (Analýza „Strategické řízení a plánování“, Analýza „Pedagogické vedení škol“, analýza „Vedení a řízení změny“ a Analýza „Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka“).

Smyslem analytických zpráv je:

 • zmapovat a vstupně analyzovat domácí a zahraniční zdroje v klíčových tématech projektu,
 • vytvořit odborný podklad pro tvorbu dalších produktů projektu, například pro vytváření vzdělávacích programů, e-learningů a webinářů.

5) Benchlearning pro školy

Benchlearning, tedy metoda sdílení dobré praxe, kterou úspěšně používají soukromé firmy, považujeme v projektu SRP za aplikovatelný přístup ke zvyšování kvality práce a efektivity řízení ve školách. V rámci podpory benchlearningu bude:

 • metoda benchlearningu upravena tak, aby ji bylo možno využít i ve školské praxi,
 • vytvořena metodika pro užívání benchlearningu řediteli škol,
 • podpořeno síťování škol a vzájemné učení.

6) Znalostní databáze

Znalostní databáze bude fungovat jako pomocník školám a jejich partnerům na cestě ke kvalitnějšímu vzdělávání a rozvoje vzdělanosti v územích.

Účelem znalostní databáze je:

 • představit modelové příklady řízení změn ve školách zapojených do intenzivní podpory,
 • umožnit přístup k manuálům pro vedení školy a výukovým materiálům vytvořeným v projektu,
 • sbírat a publikovat data shromážděná v rámci všech aktivit projektu, 
 • poskytovat přehledné a ucelené informace ke klíčovým tématům projektu (strategické řízení a plánování, pedagogické vedení škol, vedení a řízení změny, kultura školy podporující maximální rozvoj potenciálu každého žáka).

7) Prezenční vzdělávání

Projekt SRP vytvoří prezenční vzdělávací programy pro širší vedení škol v  oblasti strategického řízení a plánování. Konkrétní snahou prezenčního vzdělávání bude:

 • získat nebo prohloubit kompetence v oblasti strategického řízení a plánování s akcentem na pedagogické vedení škol, vedení a řízení změny. Účastníci studia se seznámí s konceptem školy podporující maximální rozvoj každého žáka,
 • rozvíjet adaptační aktivity pro školy doporučené do systému intenzivní podpory. To v prvé řadě znamená seznámit školy, které Česká školní inspekce doporučila k intenzivní podpoře, s možnostmi zapojení se do projektu, s přínosy pro školu/vedení/pedagogický sbor, s podmínkami vstupu a s nároky kladenými na školu. Dále je třeba sladit očekávání pedagogických pracovníků školy, co se týče nabídky, výsledky a práci v projektu,
 • příprava budoucích školitelů prezenčního studia pro širší vedení škol.

8) Systém intenzivní podpory školám

Do systému intenzivní podpory školám se zapojí celkem 80 škol vybraných ve spolupráci s Českou školní inspekcí dle modelu Kvalitní škola. Produkt je unikátní individuálním přístupem ke každé zúčastněné škole, které budou experti věnovat intenzivní podporu. Odborníci aplikují model systémové a intenzivní podpory ve školách s potenciálem rozvoje v oblastí strategického řízení a plánování. Půjde přitom o dlouhodobou intervenci.

Výsledkem projektu jsou:

 • rozvinuté schopnosti strategického řízení a plánování u ředitelů škol, čehož experti z projektu SRP docílí prostřednictvím externích konzultací, které provedou školy celým cyklem tvorby plánu rozvoje školy (vč. definování vize a strategických cílů). Odborníci budou pomáhat vedení školy vést a řídit změnu a v neposlední řadě pomohou škole vybrat podporu „ušitou na míru“,
 • školy, které podporují přístupy vedoucí k maximálnímu rozvoji potenciálu každého žáka,
 • vytvořené vzorové plány rozvoje školy a plány profesního rozvoje pedagogů.

9) Individuální formy profesního rozvoje

Individuální formy profesního rozvoje zahrnují mentoring (pro začínající ředitele), koučink (pro zkušené ředitele) a supervizi. Tato podpora je určena vedení škol.

Účelem osmého produktu je:

 • profesní rozvoj ředitelů škol v oblasti řízení a vedení pracovníků školy. Po absolvování podpory bude ředitel školy seznámen s výhodami a nevýhodami moderních forem profesního rozvoje a dokáže naplánovat a vybrat vhodnou podporu i pedagogickému sboru, který vede.
 • vybraní zájemci z řad vedení školy získají znalosti a dovednosti pro působení v roli kouče ve své škole.

10) Motivační semináře

Účelem motivačních seminářů pro pedagogické sbory je:

 • seznámit pedagogické pracovníky škol zapojených do intenzivní podpory s nabídkou projektu, sladit očekávání a povzbudit je k aktivní účasti v projektu.

11) Distanční vzdělávání pro širší vedení školy

Distanční vzdělávání bude součástí podpory širšího vedení škol v rozvoji strategického řízení a plánování s akcentem na pedagogické vedení škol, vedení a řízení změny.

 • účelem distančního vzdělávání je zvyšovat znalosti cílových skupin v klíčových oblastech, na které se projekt zaměřuje,
 • bude obsahovat e-learningové kurzy a webináře zaměřené na klíčová témata, tj. strategické řízení a plánování (vč. projektového řízení), vedení a řízení změny, kultura školy podporující maximální rozvoj potenciálu každého žáka,
 • dlouhodobé e-learningové studium bude kopírovat prezenční studium,
 • distanční texty a záznamy z webinářů budou součástí znalostní databáze.

12) Evaluace

Účelem evaluace je systematické (průběžné a závěrečné) hodnocení všech odborných činností.

 • Produkt evaluace zahrnuje přípravu (plán), realizaci a vyhodnocení získaných dat pro základní činnosti a produkty projektu,
 • vyhodnocená data slouží pro případnou revizi a úpravu vytvořených produktů tak, aby výsledné produkty byly efektivní a účelné pro potřeby jednotlivých cílových skupin projektu,
 • produkt zahrnuje pravidelné zprávy s vyhodnocením a návrhy na úpravu činností, elektronický systém pro sběr dat z realizace činností a v neposlední řadě odborné panely pro sdílení zkušeností IPs.

13) PR a marketing 

Účelem produktu je zabezpečit propagaci a publicitu projektu a projektových aktivit, informovat vhodným způsobem cílové skupiny o cílech projektu, o možnostech jejich zapojení do jednotlivých aktivit projektu a v neposlední řadě komunikovat s celostátními i místními médii.

 • komunikační strategie a komunikační plán (včetně manuálu vizuální identity projektu)
 • mediální výstupy online a off-line,
 • příprava a publikování textů,
 • vybudování a správa online prostředí (webové stránky, profil na sociálních sítích),
 • kampaň k zapojení cílových skupin do aktivit projektu,
 • PR podpora v souvislosti s přípravou vzdělávacích a informačních akcí pro cílové skupiny - Místní konference, informační setkání, informační panely, odborné panely.