Projekt vytváří podmínky pro efektivní strategické řízení a plánování ve školách a v územích s akcentem na pedagogické vedení (leadership). Bude vytvořen a ověřen systém intenzivní podpory škol směřující k podpoře kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti strategického managementu vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání. Projekt prohlubuje spolupráci mezi vedením škol, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky při tvorbě místního akčního plánu, příjemcům IPo MAP poskytuje metodickou a koordinační podporu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 193 308 251,88 Kč.

Název projektu: Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

  • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283
  • Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Prioritní osa: PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
  • Výzva: Výzva 02_15_001 pro individuální projekty systémové Operačního programu Výzkum vývoj, a vzdělávání
  • Typ projektu: Individuální projekt systémový
  • Doba realizace: 1. 3. 2016–30. 11. 2021
  • Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
  • Cíl: Zlepšit strategické řízení a plánování ve školách a v územích prostřednictvím rozvoje pedagogického vedení ve školách a metodického vedení příjemců IPo pro tvorbu MAP.
  • Klíčové aktivity projektu:

 

KA 01 – Centra podpory: V každém kraji je na krajském pracovišti NIDV (pro Prahu a Středočeský kraj jedno společné) zřízeno Centrum podpory strategického řízení a plánování ve školách a v územích a pro oblast dotací. Aktivity center budou zaměřeny na: podporu a koordinaci příjemců IPo MAP, 69 místních konferencí pro příjemce IPo MAP, pedagogické pracovníky a vedení škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů a veřejné správy a další aktéry podílející se na rozvoji vzdělávací politiky v územích, metodickou podporu vedení škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vedení prostřednictvím poradenské činnosti a konzultací, poradenství a konzultace v oblasti výzev a šablon OP VVV a možnostech zapojení škol a čerpání dotací z OP VVV.

KA 02 – Individuální pomoc: V této KA se vytváří model systému intenzivní podpory školám s cílem podpořit zvýšení efektivity škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vedení. Systém se pilotuje v 80 školách, které jsou identifikovány jako školy s   potenciálem rozvoje v dané oblasti. Podpora vede k vytvoření plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve spolupráci pedagogických pracovníků a místních aktérů vzdělávací politiky. Vybrané školy se oslovují s nabídkou zapojení do projektu ve třech časových vlnách z důvodů časové náročnosti hodnocení a výběru škol dle kritérií Kvalitní škola ČŠI. Délka podpory jedné koly je minimálně. 12 měsíců.

KA 03 – Vzdělávání: V rámci této KA bude připravován obsah a  školicí materiály vzdělávacích aktivit pro členy realizačního týmu a pro cílovou skupinu a proběhne realizace webinářů, místních konferencí, prezenčního i distančního vzdělávání a motivačních seminářů.

KA 04 – Veřejnost: Pracovníci aktivity zabezpečují propagaci a publicitu projektu, informují cílové skupiny o projektu a o možnostech zapojení se do jednotlivých jeho aktivit, zejména do ověření systému intenzivní podpory, prezenčního a distančního vzdělávání, informačních panelů a místních konferencí aj.

KA 05 – Evaluace: Zabezpečuje v souladu s principy OP VVV a pravidly pro příjemce IPs cílenou evaluaci všech produktů (odborných i manažerských), výstupů a pilotáží s pomocí metodiky dodané poskytovatelem podpory (MŠMT) a nástrojů odborné evaluace vytvořené v rámci KA.

KA 06 – Řízení projektu: Výstupem KA budou veškeré manažerské produkty, za které je odpovědný projektový manažer v jednotlivých etapách realizace. V etapě nastavení to bude kompletní dokumentace nastavení projektu (registry rizik, otevřených bodů, kvality a konfigurace a příslušné strategie). V navazujících etapách bude KA zajištovat vydávání balíků práce dalším týmovým manažerům, získávání informací o postupu prací a jejich porovnávání proti plánu etapy, reportování o postupu etapy směrem k Řídicímu výboru projektu v podobě průběžných zpráv o stavu etapy a navrhováním řešení případných otevřených bodů a rizik.

KA 07 – Spolupráce: V rámci této KA vznikne odborný panel, jehož členové se budou minimálně dvakrát ročně scházet, aby konzultovali průběh a výstupy projektů OP VVV, sdíleli informace a zkušenosti z jejich realizace a vytvářeli doporučení pro vzdělávací politiku ČR v tématech pedagogický leadership, podpora celých pedagogických sborů a leadership v území v souladu s metodickým výkladem výzvy.