Projekt SYPO reaguje na současný stav, který postrádá ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů. Další vzdělávání  obou cílových skupin je až na výjimky nesystematické, chybí koncepční podpora pro různé fáze profesní dráhy.  

A proto SYPO připraví novou koncepci, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst s důrazem na kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů:  

- metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni; 
- stálá konference ředitelů (kabinetu vedení); 
- podpora začínajících učitelů; 
- transformace systému DVPP. 

Přehled plánovaných výstupů: 

 1. Sítě metodických kabinetů a ICT metodiků: Metodické kabinety vytvořené na oblastní, krajské a národní úrovni jsou zaměřené na systematický a koordinovaný rozvoj předmětových didaktik. Jejich cílem je vytvoření prostoru pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Projekt SYPO ověří činnost a dopad modelu dvanácti národních, krajských a oblastních metodických kabinetů., což zahrnuje vytvoření metodik pro specifikaci činností sítě metodických kabinetů a ICT metodiků, výběr personálního obsazení pozic, návrh činností vytvořených sítí, obsahu podpory a výběr vhodných forem podpory. Mezi vybrané formy profesní podpory patří realizace národních kolokvií, krajských kolokvií, krajských a oblastních workshopů, intervizí k řízení kabinetů (individuálních konzultací) a skupinových intervizí či partnerských kooperací.  

 1. Model systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety: Model systému profesní podpory vytvořený v každém z kabinetů bude východiskem pro činnost metodických kabinetů na národní, krajské a oblastní úrovni. Model systému profesní podpory pro jednotlivé kabinety je pojímán jako klíčový dokument, který definuje dlouhodobý rozvoj dané vzdělávací oblasti/předmětu. Dokument bude mít doporučující charakter, bude obsahovat klíčové linie dlouhodobého kvalitativního rozvoje vzdělávací oblasti včetně didaktiky, podpůrných výukových materiálů a metodik. Prostřednictvím tohoto modelu budou moci členové všech úrovní příslušného kabinetů, ale i široká odborná veřejnost prohloubit svojí odbornou kvalifikaci v oblasti didaktiky, získat ucelené informace o rozvoji příslušného předmětu i o dalších tématech plynoucích z realizace pilotáže metodických kabinetů a vzdělávání v daném předmětu.

 2. Stálá konference ředitelů (kabinet vedení): Stálá konference ředitelů (kabinet vedení) bude nositelem podpory pro vedení škol. Členové stálé konference ředitelů (kabinet vedení) se budou podílet na vytvoření komplexního modelu systému podpory profesního rozvoje vedení škol, stanovení aktuálních priorit a návrhů vhodných forem a rozsahu podpory pro jednotlivé priority. Dále bude Stálá konference ředitelů zajišťovat včasnou reflexi změn v oblasti vzdělávání, aktualizaci navrženého modelu systému, kooperovat při řešení konkrétních problémů ředitelů škol a podporovat implementaci priorit státní vzdělávací politiky v oblasti managementu škol. 

 3.  Model komplexního, kontinuálního systému podpory začínajících učitelů ve spolupráci s uvádějícími učiteli a vedením škol: Navržení a ověření konceptu ucelené a kontinuální podpory pro začínající učitele ve spolupráci s uvádějícími učiteli a vedením škol. Model systému bude navržen ve spolupráci se zástupci fakult a škol připravujících učitele, bude zohledňovat různé druhy škol a bude obsahovat „návod a doporučení“ jak postupovat v adaptačním procesu. Dále bude vytvořena vlastní podpora zaměřená na funkční nastavení spolupráce triády začínající učitel – uvádějící učitel – vedení školy (vzdělávací programy, online podpora a realizace workshopů). 

 1. Model systému hodnocení kvality DVPP: Ověření modelu hodnocení kvality DVPP zahrnující výběr personálu, pilotních institucí a programů DVPP, návrh procesů, vytvoření metodik a manuálů pro pilotující, realizaci a vyhodnocení vlastní pilotáže a návrh implementace v období po realizaci projektu.  

 1. Kategorizace programů DVPP: Účelem tohoto produktu je navrhnout a ověřit nástroje a metody, které by umožnily provádět kategorizaci programů DVPP a definovat klíčové programy DVPP, které by byly nadále akreditovány a navíc by u nich bylo prováděno hodnocení jejich kvality i ve fázi realizační (řešeno v produktu 5.1). To by současně přineslo potencionální snížení velkého množství programů DVPP, které je nutné akreditovat. 

 1. Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol: Navržení a ověření modelu komplexního, kontinuálního a modulárního systému podpory managementu škol zejména v oblasti pedagogického řízení. Model systému podpory k zajištění profesního růstu vedení škol bude poskytovat „návod a doporučení“ (včetně zaměření a vhodných forem vzdělávání), jak postupovat při prohlubování, zdokonalování a rozšiřování kvalifikace a profesních kompetencí, a vzorový návod pro tvorbu plánu profesního rozvoje ve školách. Model bude možné použít jako pomocný nástroj pro přijímání a výběr členů vedení škol nejen pro ředitele, ale i zřizovatele škol. 

 1. Podpora cílové skupiny učitelů a ředitelů: Vzdělávací programy prezenční/webináře, e-learningové i kombinované včetně tvorby vlastních studijních a podpůrných materiálů, realizace vzdělávacích programů a přípravy lektorského a tutorského týmu. Programy pro krajské metodiky, hodnotitele a administrátory DVPP, pracovníky institucí poskytujících DVPP, začínající a uvádějící učitele a programy spojené s činností metodických kabinetů.  

 1. Realizace čtrnácti odborných konferencí během realizace projektu: Odborné konference budou sloužit jako prostředí pro výměnu zkušeností s dalšími individuálními projekty formou společného celodenního setkání minimálně dvakrát ročně.  Tématem panelů je Obsah vzdělávání budoucích učitelů a kvalita absolventů oborů učitelství poskytovaných fakultami připravujícími budoucí učitele a dále Kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 1. Realizace pěti odborných konferencí: Cílem je snaha vytvořit prostor pro komplexnější představení projektu SYPO, prezentaci důležitých dat a současně i příležitost pro vzájemnou kooperaci a sdílení dosavadních zkušeností účastníky z odborné veřejnosti.  

 1. Analýzy potřeb cílových skupin a evaluace aktivit realizovaných projektem: Cílem analýz je zvýšení kvality činností realizovaných projektem se zohledněním potřeb jednotlivých cílových skupin a spolupracovníků projektu při realizaci projektu.  

 1. PR podpora efektivních forem profesního rozvoje: Informační podpora efektivních forem profesního rozvoje pedagogických pracovníků. Offline i online komunikace, tiskové zprávy, organizace tiskových konferencí a monitoring médií. 

 1.