22. 1. 2018 

V lednu 2018 byl zahájen projekt SYPO – Systém podpory pedagogických pracovníků. Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory přispívající ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik. Projekt bude ukončen 31. 10. 2022.  

Projekt reaguje na současný stav, kdy neexistuje ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů, který by umožňoval a podporoval cílené celoživotní zvyšování kvality jejich práce v průběhu jejich profesního zrání. "Další vzdělávání nabízené v rámci profesního rozvoje je až na výjimky nesystematické a nahodilé a nemá jasné cíle ve vazbě na rozdílné potřeby v různých fázích profesní dráhy," říká Mgr. Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: "Další formy profesního rozvoje jako například vzájemné hospitace, mentoring, webináře, konzultace a podobně jsou často opomíjené."  Přitom řada domácích i zahraničních studií dokládá, že kvalita vzdělávacího systému je přímo závislá na kvalitě učitelů, jejich kvalifikaci, profesní zdatnosti a pedagogickém mistrovství. Proto je podpora učitelů a jejich profesní rozvoj klíčovým nástrojem zkvalitňování výsledků celého vzdělávacího systému. Všechny výše uvedené závěry jsou důvodem k zavedení cílené a systémové podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů.  

Projekt SYPO pilotně ověří a zavede systémy a nástroje, které pro podporu profesního rozvoje učitelů v současné době neexistují. Budou to například síť metodických kabinetů, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst a profesní rozvoj učitelů a zajistí sdílení a šíření nejnovějších poznatků oborových didaktik a jejich efektivní aplikace ve specifických podmínkách krajů a oblastí. Dalšími systémy bude síť krajských ICT metodiků, která zajistí systematickou podporu integrace digitálních technologií do výuky, nebo stálá konference ředitelů, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst vedoucích pracovníků škol zejména v oblasti pedagogického řízení. Součástí projektu je také vytvoření systému modulární podpory začínajících učitelů a transformace systému DVPP s důrazem na zajištění kvality tohoto systému.  

Na financování projektu se podílí Evropská Unie.