PhDr. Milan Pol, CSc.Od roku 2014 je děkanem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (FF MU) předtím působil tamtéž několik let jako proděkan. Zároveň je profesorem pedagogiky na Ústavu pedagogických věd FF MU, který v letech 2000 až 2014 vedl. Je předsedou oborové rady doktorského studia Pedagogiky na FF MU členem oborových rad na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, vedoucím i oponentem doktorských a habilitačních prací v ČR i v zahraničí.  

Ve své pedagogické činnosti se především zaměřuje na řízení ve vzdělávání a na pedagogickou evaluaci. Výzkumně a rozvojově se zabývá řadou témat, například kulturou školy, správou škol a školství, profesní drahou vedoucích pracovníků škol, organizačním učením ve školách, síťováním, zajišťováním kvality ve vzdělávání apod. V těchto oblastech publikoval řadu textů knižních, časopiseckých i jiných, u nás i v zahraničí.  

Vedl, případně se jako člen týmu podílel na řadě národních a mezinárodních výzkumných a rozvojových projektů. V současnosti koordinuje českou účast v projektu European Doctorate in Teacher Education (Horizon 2020 - MSCA Marie Skłodowska-Curie ActionsExcellent Science) 

  

Je šéfredaktorem časopisu Studia paedagogica (Scopus), členem redakcí řady dalších časopisů u nás a v zahraničí.  

 

Dlouhodobě se aktivně podílí na práci řady iniciativ ve vzdělávání, například sítě ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management), v níž byl po léta členem výboru a v letech 2004 až 2005 předsedou. Je expertem ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), v letech 2010 až 2016 byl členem Akreditační komise vlády SR.  

 

V roce 2016 mu byla udělena medaile České školní inspekce Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání.